Sähkö­katkojen hyvi­tykset ja kor­vaukset

Sormet, tabletti ja kännykkä pimeässä

Elenian hyvitys yli 6 tunnin sähkökatkosta

Teemme työtä pitkien sähkökatkojen ehkäisemiseksi. Maksamme asiakkaillemme Elenian oman vapaaehtoisen hyvityksen jo yli kuuden tunnin sähkökatkosta.

Lakisääteinen vakiokorvaus maksetaan yli 12 tuntia kestäneestä sähkökatkosta. Sähkökatkoissa palvelemme lainsäädännön vaatimuksia paremmin ja maksamme asiakkaillemme vapaaehtoisen hyvityksen yli kuuden tunnin sähkökatkosta. Hyvitämme 3 % vuosittaisesta verkkopalvelumaksusta automaattisesti sähkölaskulle 6 kuukauden kuluessa sähkökatkosta. Asiakkaidemme ei tarvitse tehdä mitään hyvityksen saamiseksi.

Poikkeuksellisissa olosuhteissa – esimerkiksi vaikeissa lumikuormatilanteissa tai myrskyissä, joissa emme olisi omalla toiminnallamme tai työturvallisuussyistä voineet lyhentää sähkökatkoa alle 6 tuntiin – päätämme hyvityksestä tilannekohtaisesti.

Hyvitystä ei makseta silloin, kun maksamme lakisääteistä vakiokorvausta sähkönjakelun keskeytyksestä. Sähkökatko ei kuulu hyvityksen piiriin, jos sähköntoimituksen keskeytys johtuu ulkopuolisten tahojen toiminnasta tai kantaverkossa tapahtuneesta häiriöstä tai keskeytyksestä. Hyvitykseen oikeuttava keskeytysaika alkaa siitä, kun sähkökatko on tullut tietoomme ja meillä on ollut mahdollisuus aloittaa vian korjaaminen. Yli 6 tuntia kestäneen sähkökatkon vapaaehtoisen hyvityksemme suuruus on enintään 350 euroa.

Vakiokorvaus yli 12 tuntia kestäneestä sähkökatkosta

Lakisääteisen vakiokorvauksen määrä riippuu vuotuisesta verkkopalvelumaksusta. Laissa määritelty keskeytysaika alkaa siitä, kun keskeytys on tullut tietoomme ja meillä on ollut mahdollisuus aloittaa vian korjaaminen. Vakiokorvaukset määräytyvät sähkökatkon yhtämittaisen keston perusteella.

Vakiokorvaukset sähkökatkon keston perusteella

  • 12 – 24 tuntia: 10 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
  • 24 – 72 tuntia: 25 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
  • 72 – 120 tuntia: 50 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
  • 120 – 192 tuntia: 100 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
  • 192 – 288 tuntia: 150 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
  • yli 288 tuntia: 200 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta

Vakiokorvauksen enimmäismäärä on 2 000 euroa.

Vakiokorvaukset maksetaan sähkölaskussa viimeistään 6 kuukauden kuluessa sähkökatkosta. Sähkönjakelun keskeytymisen vuoksi maksettavan vakiokorvauksen enimmäismäärä on 2.000 euroa.

Kalenterivuoden kuluessa maksettavien vakiokorvausten määrä on kuitenkin enintään 200 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta tai 2000 euroa. Enimmäismäärää laskettaessa, jos keskeytys ulottuu kahdelle kalenterivuodelle, jyvitetään maksettava vakiokorvaus kuhunkin kalenterivuoteen kohdistuvan keskeytysajan mukaisesti.

Tilinumeron ilmoittaminen hyvitykselle

Voit tarkistaa hyvityssummasi ja ilmoittaa tilinumerosi hyvitystä varten Elenia Aina -palvelussa. Voit ilmoittaa tilinumeron myös täyttämällä sähköisen lomakkeen.

Vahingonkorvaukset

Sähköntoimituksessa tapahtuvasta keskeytyksestä voi saada korvausta siten kuin sähkömarkkinalaissa ja siihen perustuvissa yleisissä ehdoissa tarkemmin määrätään. Jollei toisin ole sovittu, sähköntoimitus on virheellinen, jos sähkö ei laadultaan vastaa Suomessa noudatettavia standardeja tai jos sähköntoimitus on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä keskeytystä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä. Sähkönjakelulta ei voida edellyttää keskeytyksettömyyttä. Sähköverkko on aina alttiina erilaisille keskeytyksiä aiheuttaville luonnon- ja muille ilmiöille.

Sähkökatkojen yhteydessä syntyy usein nopeita jännitevaihteluita. Sähkölaitteiden tulee kestää nämä vaihtelut samoin kuin ne kestävät laitteen irrottamisen ja kytkemisen sähköverkkoon. Tämän vuoksi laitevauriot katkojen yhteydessä eivät yleensä oikeuta korvauksiin. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa nollajohdin katkeaa esimerkiksi puun kaaduttua pienjännitelinjalle. Tällöin kunnossakin olevat herkät sähkölaitteet voivat vaurioitua sähkön laadun heikennyttyä oleellisesti.

Sähkön toimituksessa tapahtuneesta virheestä voi saada virhettä vastaavan hinnanalennuksen tai korvauksen virheen johdosta kärsitystä vahingosta. Elenia arvioi kaikki korvaustilanteet tapauskohtaisesti. Korvauksen saaminen omalta vakuutusyhtiöltä riippuu vakuutusturvan laajuudesta.

Voit lukea tarkemmat vahingonkorvauksia koskevat ehdot seuraavien tietolähteiden kautta.

Tietoa erimielisyyksien ratkaisemisesta

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).