Olet täällä

Digitalisaatio

Tutkimushankkeita
Sisältöteksti: 

 

Reaktorien sensorikonseptointi

IoT-teknologian nopea kehittyminen mahdollistaa täysin uudenlaisten tietojen keräämisen sähköverkkokomponenteista kustannustehokkaasti digitalisaation avulla. Aiempien selvitysten mukaan esimerkiksi värähtelyä ja lämpötilaa seuraamalla voidaan havainnoida reaktoreiden kuntoa. Jatkuva-aikaisella kunnonvalvonnalla voidaan paremmin selvittää mahdollisia vikaantumissyitä ja ennakoida mahdollisia tulevia vikaantumisia.

Projektin aikana konseptoidaan, miten reaktoreiden kuntoa voidaan seurata jatkuva-aikaisesti IoT-sensoreita hyödyntäen. Projektissa testataan olemassa olevien ratkaisuiden soveltuvuutta reaktoreiden kunnonvalvonnassa ja määritellään reaktoreiden laajempaan sensorointiin sopiva konsepti. Projektin aikana muodostetaan toimiva sensorointikonsepti kunnonvalvontaan reaktoreilla. Työn aikana kartoitetaan sopivia sensoritoimittajia ja valitaan niistä sopivimmat sensorit testeihin, joiden perusteella konsepti määritellään. Toimivalla konseptilla laajempi sensorien asentaminen olisi mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti. Projekti on käynnissä kesästä 2019 vuoden 2020 alkuun.


Puistomuuntamon kaapelipäätteiden sensorikonsepti

IoT-teknologian nopea kehittyminen mahdollistaa täysin uudenlaisten tietojen keräämisen sähköverkkokomponenteista kustannustehokkaasti digitalisaation avulla. Aiempien selvitysten mukaan ääntä seuraamalla voidaan havainnoida puistomuuntamon kaapelipäätteissä tapahtuvia osittaispurkauksia. Osittaispurkausten havainnointi mahdollisimman pian vähentää materiaalivahinkoja ja keskeytyksiä.
Projektin aikana konseptoidaan, miten puistomuuntamoiden kaapelipäätteiden kuntoa voidaan seurata jatkuva-aikaisesti IoT-sensoreita hyödyntäen. Projektissa testataan olemassa olevien ratkaisuiden soveltuvuutta kaapelipäätteissä tapahtuvien osittaispurkausten havainnointiin ja määritellään laajempaan sensorointiin sopiva konsepti.
Projektin aikana muodostetaan toimiva sensorointikonsepti osittaispurkausten havainnointiin puistomuuntamoilla. Työn aikana kartoitetaan sopivia sensoritoimittajia ja valitaan niistä testeihin sopivimmat sensorit, joiden perusteella konsepti määritellään. Toimivalla konseptilla laajempi sensorien asentaminen olisi mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti ja kaapelipäätteissä tapahtuvien osittaispurkausten aiheuttamia vahinkoja välttää paremmin. Projekti on käynnissä kesästä 2019 vuoden 2020 alkuun.IoT-sensoridatan tallennus- ja hallintajärjestelmän konseptointi ja kehitys

IoT-teknologian nopea kehittyminen mahdollistaa täysin uudenlaisten tietojen keräämisen sähköverkkokomponenteista kustannustehokkaasti digitalisaation avulla. Toimiva IoT-alusta on välttämätön osa toimivaa sensorijärjestelmää, ja mahdollistaa sensoroinnin laajentamisen. IoT-alustaan sisältyy datavarastot, analytiikka ja laitehallinta ja sen on kyettävä vastaanottamaan erilaisilta sensoreilta kerättävää dataa.
Tämän projektin aikana muodostetaan konsepti IoT-alustasta, joka pystyy vastaanottamaan ja tallentamaan sensoridataa jatkokäsittelyä ja analysointia varten. IoT-alustan konsepti pohjautuu pilvipalveluiden mahdollistamaan uudenlaiseen mikropalvelu-sovellusarkkitehtuuriin, mikä takaa kustannustehokkaan skaalautuvuuden ja alhaiset alkuinvestoinnit IT-kehityksen osalta. Lisäksi projektin aikana toteutetaan proof-of-concept -tyylisesti integraatio IoT-palveluntarjoajan ja Elenian rakenteilla olevan IoT-alustan välille sensoridatan välittämiseksi. Projektin tuotoksia on mahdollista sen jälkeen jatkojalostaa analytiikkaratkaisujen kehittämistä varten. Projekti on käynnissä kesästä 2019 vuoden 2020 alkupuolelle asti.


Kunnonhallinnan digitalisaatio

Kunnonhallinnan tavoitteena on taata sähköverkon sekä siihen liittyvien automaatiolaitteiden, tietoliikenteen sekä energiamittalaitteiden toimivuus mahdollisimman laadukkaasti, häiriöttömästi ja turvallisesti mahdollistaen erinomaisen asiakaskokemuksen ja kehittyvät verkkopalvelut. Kunnonhallinnan digitalisaatio- projektissa demonstroitiin keinoja hyödyntää digitalisaatiota sähköverkon kunnonvalvonnassa keskittyen erityisesti verkon sensoroinnin mahdollisuuksiin sekä erilaisten datalähteiden entistä tehokkaampaan hyödyntämiseen data-analytiikan keinoin. Verkon laajamittaista sensorointia tutkittiin diplomityön muodossa. Data-analytiikan tuomia hyötyjä selvitettiin demo-sovelluksella, joka laski laite- ja laitetyyppikohtaisia riskilukuja kunnossapitotiedoista tuoden näin parempaa tietämystä kunnossapidon päätöksenteon tueksi. Projektin myötä saatiin luotua konsepti, jolla sähköverkon kunnossapitoa saadaan digitalisoitua. Projekti toteutettiin vuosina 2018-2019.

Diplomityö, Raportti data-analytiikkademosta, CIRED-paperi 

Järjestelmäarkkitehtuuri  kolmannen  sukupolven AMR–datan hallinnassa 

Kolmannen sukupolven AMR-kulutusmittarit tuovat uusia haasteita mittaus- ja metatiedon hallintaan. Mittaustiedon saannin reaaliaikaisuus ja kulutusmittausjaksojen lyheneminen muuttaa datan määrää ja laatua. Tämä asettaa mittaustietoa hallinnoiville tietojärjestelmille täysin uusia vaatimuksia. Projektissa kartoitettiin olemassa olevat järjestelmäarkkitehtuurit ja big data -sovellukset, jotka soveltuvat tulevaisuuden AMR-järjestelmän tuottaman datan käsittelyyn. Pilvipalveluiden soveltuvuus oli keskeinen kartoituskohde. Lisäksi kartoituksen perusteella lupaavimmaksi katsottua järjestelmäratkaisua testattiin käytännössä toteutettavalla pilottisovelluksella. Sovellus keskittyi reaaliaikaisen mittaustiedon vastaanoton, nykyistä markkinasarjaa huomattavasti lyhyemmän mittausjakson ja valitun big data -teknologian testaamiseen. Projekti oli käynnissä vuosina 2017-2019.

Tulokset


Urakoitsijoiden mobiiliympäristö työkuittauksiin ja materiaalivastaanottoihin

Jotta Elenia voisi palvella asiakkaitaan tiedolla rakennuskohteiden tilanteesta, tarvitaan reaaliaikaista tietoa. Tämä voidaan saavuttaa, kun urakoitsija voi tehdä raportointia helposti ja reaaliaikaisesti suoraan maastosta mobiililaitteilla. Hankkeessa kehitettiin uusi mobiiliympäristö, jotta urakoitsija voi lähettää tietoja Elenialle ilman omien tietojärjestelmiensä järjestelmäkehitystä. Samalla mobiilijärjestelmällä urakoitsija voi hoitaa myös materiaalin vastaanottokuittauksia työkohteissa ja lähettää esimerkiksi niihin liittyvät reklamaatiot.

Hankkeessa toteutettiin uusi mobiiliympäristö, joka mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon keräämisen urakoitsijoilta ja materiaalin vastaanottotoimintojen suorittamisen kentällä. Ratkaisu parantaa prosessien laatua ja asiakaspalvelua ja tarjoaa urakoitsijalle tavan toteuttaa prosessien vaatimia toimintoja ilman omien tietojärjestelmien järjestelmäkehitystä. Se palvelee myös urakoitsijoita, joilla ei ole omassa järjestelmässään mobiilirajapinnan toimintoja.

Elenian asiakaspalvelussa tiedolla palveluun tarvitaan mahdollisimman reaaliaikaista tietoa töistä. Reaaliaikaisuus tarkoittaa asian käsittelyä tietojärjestelmiin työn yhteydessä kentällä mobiiliratkaisujen avulla. Asiakaspalvelun työtilaukset välitetään urakoitsijalle sanomaliikenteellä. Tietosisältöä laajennettiin tukemaan reaaliaikaisen tiedon käsittelyä. Urakoitsijat voivat kehittää tietojärjestelmiensä mobiilityönohjausta tukemaan tiedon reaaliaikaista välittämistä Elenialle ja samalla parantaa kustannustehokkuutta Elenian vuosisopimusympäristössä.

Mobiiliratkaisulla varmistetaan Elenian prosessien tarvitsema tiedon reaaliaikaisuus. Urakoitsija voi toteuttaa tietojen raportoinnin helposti ja reaaliaikaisesti työn suorituksen yhteydessä ilman mittavaa ja kallista omien tietojärjestelmien järjestelmäkehitystä. Urakoitsijat tilaavat materiaalitoimituksia työn suorituspaikalle, ja he ovat toivoneet mahdollisuutta tehdä materiaalien vastaanottotoiminnot mobiililaitteella työmaalla asentajien toimesta. Toiminnallisuuksia ei ole nykyisissä toiminnanohjausjärjestelmissä. Nopeasti tehty materiaalin vastaanotto helpottaa toimintaa, muun muassa laskun käsittelyä, ja mahdollistaa automaation kehittämisen. Reklamaation tekeminen materiaalin vastaanoton yhteydessä parantaa materiaalitoimitusten logistiikan laatua.

Tulokset


Robotiikan kartoitusprojekti

Ohjelmistorobotiikalla automatisoidaan työtä, joka sitoo paljon henkilötyötunteja ja ohjataan vapautuvat resurssit  asiakkaille lisäarvoa tuottavaan ja asiakaskokemusta kehittävään toimintaan. Robotisoinnin myötä prosessien virtausnopeus kasvaa ja hukka-aika, manuaalinen työmäärä sekä virheiden riski vähenee. Kartoitusprojektissa tehtiin prosessianalyysi ja toimintasuunnitelma Eleniassa robotisoitavista osa-alueista sekä vietiin toimintamalli osaksi palvelua. Projektista tuotettiin raportti toimialan hyödynnettäväksi robotisoitavista kohteista sähköverkkoliiketoiminnassa. Projekti oli käynnissä vuosina 2016-2017.

Tulokset


Vianrajausautomaation ”myrsky-FLIR” toiminnallisuus


Käytöntukijärjestelmän sekä käytönvalvontajärjestelmän keskijänniteverkon vianrajausautomaatioratkaisu FLIR (Fault detection, Location, Isolation and supply Restoration) suunniteltiin alun perin ilmajohtoverkkojen vianrajaukseen eikä alkuperäisessä toteutuksessa osattu tunnistaa miten verkon kaapelointiasteen kasvu tulee tulevaisuudessa vaikuttamaan vianrajausautomaation toimintaperiaatteisiin. Tässä projektissa vianrajausautomaatioon lisättiin uusi, erityisesti myrskyjen aikana käytettäväksi tarkoitettu toimintaperiaate, joka palauttaa lähdön alkupään ns. säävarman verkon (pääosin kaapeloidut vyöhykkeet) jakelun piiriin luotettavasti.
Projekti toteutettiin vuonna 2017.

Tulokset


Trimble, Mobilitoiminnallisuus

Elenian ja Trimblen yhteisessä tuoteprojektissa vuosina 2016-2017 toteutettiin uusi sovellus maastotyön tueksi. Selainpohjainen sovellus ei edellytä ohjelman asennusta etukäteen ja laitteena voi toimia älypuhelin, tabletti tai tietokone. Sovelluksella urakoitsija voi maastossa  tarkastella verkkotietojärjestelmän verkkotopologiaa, verkostokomponentteja ja taustakarttoja sekä tehdä pienimuotoisia muutoksia verkkokohteiden ominaisuuksiin. Lisäksi voidaan seurata käytöntukijärjestelmän tietoja, kuten reaaliaikaista kytkentätilannetta ja myös päivittää tiettyjä tietoja, kuten vikailmoituksia, keskeytyksiä ja erityiskohteita. AMR-kyselyllä voidaan varmistaa käyttöpaikkojen sähkönjakelun tilanne sähkökatkon jälkeen.

Tulokset


Trimble DMS, Operatiivinen tilannekuva

Erityisesti suurhäiriötilanteissa Elenian verkkoalueella on useita yhtaikaisia keskeytyksiä. Jotta sähköt saadaan palautettua mahdollisimman isolle määrälle asiakkaita mahdollisimman nopeasti, Trimblen käytöntukijärjestelmään toteutettiin vuonna 2016 operatiivista tilannekuvaa tukevia ominaisuuksia, joilla mahdollistetaan keskeytysten aiempaa parempi priorisointi ja minimoidaan keskeytyksistä aiheutuvia asiakasvaikutuksia. Keskeytyksiä priorisoidaan erotinväleittäin ja keskeytyksittäin yhteismitallisten tekijöiden perusteella.

Tulokset


Liittymähinnoittelukartan päivitys ja soittoajan varaus

Elenian internet-sivujen liittymähinnoittelukartalla asiakas saa helposti itsepalveluna tiedon uuden sähköliittymän, nykyisen liittymän kolmivaiheistuksen sekä lisäliittymän liittymismaksuista. Hinnoittelukartta laskee hinnan myös liittymille, jotka sijaitsevat vahvistetun asemakaava-alueen ulkopuolella. Sijainnin merkitseminen on helppoa, sillä kartta on rakennettu verkkotietojärjestelmän sijaintitietojen päälle, ja se mahdollistaa etäisyyden laskemisen lähimpään muuntajaan ja aluehintojen näyttämisen. Asiakas saa tarjouksen uudesta liittymästä, ja jos tiedot on syötetty laskuriin oikein, Elenia sitoutuu laskurin tarjoamaan hintaan.

Liittymähinnoittelukartan yhteydessä on ajanvarauskalenteri, josta voi varata keskusteluajan Elenian liittymämyyjän kanssa. Kalenteri on integroitu asiakaspalvelun puhelinjärjestelmään, mikä takaa asiakkaille ajantasaiset ajanvarausvalinnat. Hanke toteutettiin vuonna 2016.

Liittymähinnoittelukartta

Tulokset


Laadunvalvontajärjestelmä – työkohteiden automaattinen perustaminen


Hankkeen tavoitteena on parantaa Elenian työkohteissa verkon rakentamisen laatua perustamalla toiminnanohjausjärjestelmästä automaattisesti uusi työkohde laadunvalvontajärjestelmään. Näin työkohteen laatua voidaan raportoida heti oikeassa kohdassa järjestelmää ja se on kaikkien käytettävissä eikä samasta työkohteesta synny laadunvalvontajärjestelmään useampia työkohteita.

Tulokset


Mobiili laadunvalvontajärjestelmä

Elenian liittymien ja säävarman sähköverkon rakentamisen prosessien laadun seurantaa tukemaan otettiin käyttöön mobiilijärjestelmä.  Paperilomakkeiden sijaan järjestelmässä seurataan rakentamishankkeen koko toimitusketjun laatua sekä Elenian että palveluntuottajakumppaneiden osalta. Järjestelmällä voidaan seurata myös turvallisuus- ja ympäristötapahtumia.

Järjestelmän reaaliaikaisuus tuo tiedon eri osapuolille välittömästi, ja se on lyhentänyt esimerkiksi turvallisuus- ja laatupoikkeamien korjausaikaa.  Järjestelmä oli toimialalle täysin uusi Käyttöönotto tapahtui Eleniassa vuonna 2015, ja se on tänä päivänä käytössä myös muilla verkkoyhtiöillä.


Korosta: 
Valittu-teksti: 
Digitalisaatio