Olet täällä

Kunnossapito ja automaatio

Tutkimushankkeita
Sisältöteksti: 


Kunnossapidon uusien tarkastusmenetelmien tutkiminen

Sähköverkon kunnossapitotarkastuksia tehdään säännöllisesti kaikille sähköverkon osille. Projektissa tutkittiin kahden uuden digitaalisen tarkastusmenetelmän soveltuvuutta sähköverkon tarkastuksiin sekä niiden taloudellisia hyötyjä perinteisiin menetelmiin verrattuna. Uusina menetelminä tutkittiin Noiseless-äänikameran soveltuvuutta ja hyödynnettävyyttä yleisesti tarkastuksissa sekä dronen soveltuvuutta pienjännitteisen ilmajohtoverkon tarkastuksiin. Projekti toteutettiin vuonna 2019.

Tulokset


Kunnonhallinnan digitalisaatio

Kunnonhallinnan tavoitteena on taata sähköverkon sekä siihen liittyvien automaatiolaitteiden, tietoliikenteen sekä energiamittalaitteiden toimivuus mahdollisimman laadukkaasti, häiriöttömästi ja turvallisesti mahdollistaen erinomaisen asiakaskokemuksen ja kehittyvät verkkopalvelut. Kunnonhallinnan digitalisaatio- projektissa demonstroidaan uudenlaisen verkon valvonnan sekä sensoroinnin mahdollisuuksia hyödyntämällä sähköverkon kunto-, ominaisuus-, vika- ja valvontatietoja sekä muuta vapaasti saatavaa tietoa tavoitteena optimoida verkon käyttövarmuus, turvallisuus ja kustannukset. Ohjelmistoanalytiikka, robotiikka/koneoppiman ja tiedon visualisoinnin kehitys helpottavat tiedon käsittelyä ja tuovat ne osaksi kunnossapidon päätöksentekoa. Projektissa pilotoidaan myös laajamittaista sensorointia osana verkon kunnonvalvontaa. Projekti on käynnissä vuonna 2018.Pienjänniteverkon kulutusmuutosten havainnointi ja sähkön laadun varmistus

Sähkön laatupoikkeamien selvitykset ja toimenpiteet tehdään pääasiassa asiakasilmoitusten perusteella. Asiakkaan ilmoituksen jälkeen tarkistetaan sähkömittarilta sekä verkosta saatavat tiedot ja tehdään tarvittaessa paikallinen sähkönlaatumittaus. Näiden tietojen perusteella suoritetaan korjaavia toimenpiteitä, joita ovat tyypillisesti joko jakeluverkon vahvistus tai liittymispisteen virtojen rajoitus vaatimusten mukaisiksi.

Diplomityössä selvitettiin mahdollisuuksia kehittää sähkön laatupoikkeamien havainnointia käytössä olevien verkkotietojen sekä AMR-mittaustietojen avulla. Työssä sähkön laatupoikkeamien aiheuttajina käsiteltiin jatkuvasti yleistyviä lämpöpumppuja, sähköautoja sekä pientuotantoa. Työssä kehitettiin uusi toimintamalli, joka mahdollistaa sähkön laatupoikkeamien ennakoinnin saatavissa olevien tietojen perusteella. Diplomityössä huomioitiin myös tulevaisuuden AMR-mittareiden määrittely ja seuraavan sukupolven AMR-mittareilta vaadittavat laatuominaisuudet. Diplomityö toteutettiin vuonna 2018.

Tulokset


Erottimien ja erotinautomaation elinkaaren hallinta 

Erottimien ja niihin liittyvän automaation kunnossapito on aiemmin ollut pääosin korjaavaa. Kunnossapitotarpeita on ennakoitu tarkkailemalla erottimien ohjaukseen vaadittavaa liike-energiaa ja automaatiolaitteiston akkujen kuntoa. Diplomityön tavoitteena oli luoda erottimille ja niiden automaatiolle kunnossapito-ohjelma, jolla saadaan ennakoitua kunnossapitotarpeet aiempaa paremmin ja sitä kautta kohdistettua kunnossapito tehokkaammin.  Tarkoituksena oli erityisesti selvittää mitä tietoa laitteilta on mahdollista ja kannattavaa kerätä esimerkiksi automaatiota ja erilaisia tarkastuksia hyödyntäen sekä eroja kunnossapitotarpeissa erityyppisten komponenttien välillä. Työ toteutettiin vuosina 2017-2018.

TuloksetSähköverkko-omaisuuden kunnonhallintastrategian kehittäminen 

Sähköverkon kunnonhallinnalla on merkittävä vaikutus verkon elinkaaren ja käyttövarmuuden hallinnassa. Diplomityön tavoitteena oli määrittää kunnossapito-strategiat ja kehittää kunnonhallintaa yleisesti koko verkko-omaisuudelle.  Jotta kunnossapitoresurssit saadaan kohdistettua parhaalla mahdollisella tavalla, huomioitiin verkko-omaisuuden eri osien vaatimukset. Diplomityö toteutettiin vuonna 2017.

Tulokset


Uudet tekniikat sähköverkon vikatilanteiden ja hajautetun tuotannon hallinnassa Protect-DG

Projektin tehtävänä oli kehittää uusia vianilmaisun ja vianpaikannuksen tekniikoita ja vertailla eri tapoja toteuttaa saarekekäytön estosuojaus jatkokehitystarpeiden määrittämiseksi. Lisäksi demonstroitiin IEC 61850 -standardin käyttöä pientuotannon ohjauksessa ja määriteltiin mikrosähköverkon ja muun verkon välisten suojaus-, ohjaus- ja säätöjärjestelmien liitynnät soveltaen IEC 61850 -standardia sekä tutkittiin ja kehitettiin IEC 61850 -standardin hyödyntämistä valokaarisuojauksessa. Projekti oli Lappeenrannan teknillisen yliopiston sekä Vaasan yliopiston toteuttama, lisäksi  mukana oli usekta yrityksiä. Projekti toteutettiin vuosina 2015 -2017.

TuloksetKäyttökeskuksen toiminnan kehittäminen
 

Käyttökeskuksemme valvoo sähköverkkoa ja palvelee asiakkaita ympäri vuorokauden. Toimintaympäristössä tapahtuu käyttökeskukseenkin vaikuttavia muutoksia mm. hajautetun tuotannon lisääntyessä, maakaapelointiasteen kasvaessa ja kyberturvallisuusuhkien lisääntyessä. Diplomityössä pohdittiin,  kuinka käyttökeskuksen toimintaa tulisi kehittää, jotta näihin muutoksiin voidaan vastata. Työssä vertailtiin lisäksi muiden kriittisen infrastruktuurin valvojien toimintamalleja. Diplomityö toteutettiin vuosina 2016-2017.

Diplomityö


 
Vikaindikaattoreiden pilotointi  


Hankkeessa tehtiin laajamittainen selvitys vikaindikaattorilaitteistojen yleisistä ominaisuuksista ja niiden kehitystarpeista. Lisäksi testattiin vikaindikaattoreita kaapeli- ja ilmajohtoverkoissa painopisteen ollessa kaapeliverkossa. Vikaindikaattoreita ole aiemmin hyödynnetty vian rajaamisen apuvälineenä maaseudun maakaapeliverkossa. Tuloksena saatiin yhteenveto vikaindikaattorin teknisistä vaatimuksista ja kokemuksia niiden hyödynnettävyydestä sekä määrittely hyvästä ja tehokkaasta asentamisprosessista. Osaa projektin tuloksista esiteltiin CIRED:n workshopissa 2016 (Advanced fault detection in compensated networks). Hankkeessa on tehty laajalti yhteistyötä eri laitevalmistajien kanssa. Hanke toteutettiin vuosina 2015-2016.

 

Sähkönjakeluverkon raivausten ja lentotarkastusten arviointi ja kehittäminen

Diplomityössä tarkasteltiin kunnossapidon ja metsänhoidon perusperiaatteita, joiden pohjalta tehtiin menetelmäkohtaista tarkastelua. Työssä kerättiin haastatteluilla eri sähköverkkoalan ammattilaisilta tietoja eri menetelmistä sekä niiden hyödyistä ja haitoista kokemuksiin pohjautuen. Menetelmiä tarkasteltiin myös keskeytystilastoihin sekä maasto- ja metsäolosuhteisiin pohjautuen. Lopputuloksena esitettiin kehitysehdotuksia Elenian vierimetsänhoitoon ja raivausprosessiin. Vierimetsänhoitoon esitettiin alueellinen prioriteettijärjestys, jonka mukaisesti hoitotoimenpiteitä kannattaa kohdistaa. Raivausprosessin osalta työssä esitettiin helikopterioksinnan jatkamista valikoiduissa kohteissa. Raivausprosessin laadunhallinnan parantamiseen esitettiin useita vaihtoehtoja, joiden avulla toteutuneen työn seurantaa on mahdollista kehittää. Diplomityö toteutettiin vuonna 2015.
 
 


Tuuli- ja lumituhojen ennakointi metsäalueilla 
 

Projektissa tehtiin selvitys ja tuotettiin uutta tietoa keskijännitteisten sähkölinjojen vierimetsien määrästä. Lisäksi kehitettiin toimintatapoja, joiden avulla voidaan paikantaa kohteet, joissa vierimetsä muodostaa riskin sähkölinjalle. Projektin tuloksena saatiin uutta tietoa tuulituhoalueista ja kehitettiin toimintamalleja vierimetsien aiheuttamien riskien ennaltaehkäisemiseksi. Lisäksi selvitettiin ennaltaehkäisevien toimenpiteiden taloudellisia vaikutuksia metsänomistajille. Päätoteuttajana oli Metsäkeskus ja se tehtiin Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton kehittämishankkeena. Projekti totetutettiin vuosina 2013-2014.

 
 

Muuntamoautomaation hyödyntämismahdollisuudet Elenian jakeluverkossa 

Diplomityössä tutkittiin ja määritettiin Elenialle strategia muuntamoautomaation hyödyntämismahdollisuuksista. Lisäksi tehtiin esitys vian paikannuksen strategiaksi taajama- ja haja-asutusalueiden keskijänniteverkoissa. Muuntamoautomaatiota kehittämällä on mahdollista nopeuttaa keskijänniteverkon vikojen paikannusta ja korjausta. Selvitystyön tuloksena syntyi uutta tietoa vianindikointilaitteistojen käyttökohteista älykkäässä sähköverkossa. Projekti toteutettiin vuosina 2013-2014.

 
 

 

 

Korosta: 
Valittu-teksti: 
Kunnossapito ja automaatio