Olet täällä

Toimialan palvelut ja käytännöt

Tutkimushankkeita
Sisältöteksti: 

                                                                                                    

 

Sähköverkkoyhtiö palveluksessa

 

 

 

 

 


Turvallisuusviestinnän kehittäminen mobiilisovelluksen avulla

Projektin avulla on tarkoitus kehittää työturvallisuutta täysin uudella teknologisella ratkaisulla sekä toimintatavalla kehittämällä HSEQ-raportointipalvelun mobiilisovellukseen räätälöityjä työturvallisuuden ominaisuuksia, jotka hyödyntävät uudella tavalla pelillistämistä ja sosiaalisen median ominaisuuksia.

Mobiilisovelluksen tarkoituksena on, että voimme viestiä kaikille meillä töissä oleville tärkeillä ja erityisesti ajankohtaisilla infoilla turvallisuudesta. Käyttäjiä kannustetaan olemaan itse aktiivisia sovelluksessa jakamalla omia kokemuksiaan, havaittuja riskejä ja turvallisia toimintatapoja. Ominaisuudet suunnitellaan yhdessä urakointikumppaneiden kanssa hyödyntämällä palvelumuotoilua, jotta niistä saadaan maastossa työskenteleville mielekkäitä ja hyödyllisiä. Tämän kaltaisia mobiilisovelluksen ominaisuuksia ei ole aiemmin hyödynnetty alalla eikä vastaavia toiminnallisuuksia ole muuallakaan saatavilla tai käytössä. Projektista tehdään myös diplomityö, jossa arvioidaan turvallisuusviestintää ja HSE-prosessiin vaadittavia muutoksia liittyen mobiilisovelluksen ja HSE-toimintamallin laajamittaiseen uudistukseen. Projekti toteutetaan vuonna 2020-2021.


 

CCA-kyllästettyjen sähköpylväiden kierrätys

CCA-kyllästettyjen sähköpylväiden jatkokäyttö- ja hävitysmahdollisuuksien kartoittaminen -projektin jatkona Elenia etsi Global EcoProcess Services Oy:n kanssa parempaa ja vastuullisempaa tapaa käsitellä käytöstä poistettuja CCA-pylväitä. Projektissa tutkittiin laboratoriossa uutta käsittelymetodia. Myös kustannustehokkuutta tarkasteltiin. Projekti toteutettiin 2018-2019 -vuosien aikana.

Tulokset


Turvallisuuden pelillistäminen

Vuosittain työmailla sattuu useampia läheltä piti -tilanteita sekä poissaoloon johtaneita tapaturmia, jotka olisivat ennaltaehkäistävissä oikeanlaisella asenteella, suunnitelmallisuudella ja valvonnalla. Syksyllä 2018 turvallisuuden kehittämiseksi käynnistetyn TEKO - Terveenä kotiin -ohjelman yhtenä tavoitteena on turvallisuusasenteiden parantaminen, jonka on havaittu olevan erittäin haastavaa. Osana TEKO-ohjelmaa toteutettiin projekti turvallisuuden pelillistämisestä, jossa suunniteltiin ja toteutettiin turvallisuusteemainen pakohuonepeli liikuteltavaan konttiin sekä tutkittiin sen vaikuttavuutta alan ammattilaisten keskuudessa. Tutkimuksen toteuttamiseksi pakohuonepeliä liikutettiin kesän 2019 aikana eri puolilla Suomea. Energia-alalle täysin uudenlaisen lähestymistavan avulla pyritään erityisesti parantamaan asennoitumista turvallisuutta kohtaan. Pakohuonepelin toteuttamisessa hyödynnettiin eri alojen ammattilaisia. Pakohuonepelin pelaamiseen liittyvän konseptin määrittely sekä pelin vaikuttavuuden arviointi toteutettiin diplomityönä. Projekti toteutettiin vuonna 2019.

TuloksetKunnossapidon uusien tarkastusmenetelmien tutkiminen

Sähköverkon kunnossapitotarkastuksia tehdään säännöllisesti kaikille sähköverkon osille. Projektissa tutkittiin kahden uuden digitaalisen tarkastusmenetelmän soveltuvuutta sähköverkon tarkastuksiin sekä niiden taloudellisia hyötyjä perinteisiin menetelmiin verrattuna. Uusina menetelminä tutkittiin Noiseless-äänikameran soveltuvuutta ja hyödynnettävyyttä yleisesti tarkastuksissa sekä dronen soveltuvuutta pienjännitteisen ilmajohtoverkon tarkastuksiin. Projekti toteutettiin vuonna 2019.

Tulokset


LVDC Rules

Projektissa tutkittiin ja kehitettiin laitteita, työkaluja ja toimintamalleja tavoitteena mahdollistaa pienjännitteistä tasasähköä (LVDC) hyödyntävän sähkönjakelutekniikan tuotantokäytön aloittaminen. LVDC-sähkönjakelu tunnistetaan potentiaaliseksi teknologiaksi kehitettäessä älykästä sähkönjakeluverkkoa, joka vastaa nykyisiin ja tulevaisuuden haasteisiin. LVDC Rules oli osa Tekesin (nykyinen Business Finland) Green Growth – Tie kestävään talouteen 2011–2015 -tutkimusohjelmaa. Projektissa oli Elenian lisäksi mukana Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Ensto Finland Oy. Projektin aikana kirjoitettiin useita kansainvälisiä julkaisuja sekä järjestettiin julkisia tutkimustyöpajoja – materiaali löytyy projektin verkkosivulta: https://www.lut.fi/web/en/lvdc-projects/lvdc-rules

Projekti oli käynnissä vuosina 2015 – 2019.

Tulokset


Pienjänniteverkon kulutusmuutosten havainnointi ja sähkön laadun varmistus

Sähkön laatupoikkeamien selvitykset ja toimenpiteet tehdään pääasiassa asiakasilmoitusten perusteella. Asiakkaan ilmoituksen jälkeen tarkistetaan sähkömittarilta sekä verkosta saatavat tiedot ja tehdään tarvittaessa paikallinen sähkönlaatumittaus. Näiden tietojen perusteella suoritetaan korjaavia toimenpiteitä, joita ovat tyypillisesti joko jakeluverkon vahvistus tai liittymispisteen virtojen rajoitus vaatimusten mukaisiksi.

Diplomityössä selvitettiin mahdollisuuksia kehittää sähkön laatupoikkeamien havainnointia käytössä olevien verkkotietojen sekä AMR-mittaustietojen avulla. Työssä sähkön laatupoikkeamien aiheuttajina käsiteltiin jatkuvasti yleistyviä lämpöpumppuja, sähköautoja sekä pientuotantoa. Työssä kehitettiin uusi toimintamalli, joka mahdollistaa sähkön laatupoikkeamien ennakoinnin saatavissa olevien tietojen perusteella. Diplomityössä huomioitiin myös tulevaisuuden AMR-mittareiden määrittely ja seuraavan sukupolven AMR-mittareilta vaadittavat laatuominaisuudet. Diplomityö toteutettiin vuonna 2018.

Tulokset


Koneälymenetelmien kehittäminen

Tulevaisuuden sähkömarkkinat tarvitsevat entistä tarkempaa tietoa. Kkaikkea  tietoa ei saada suoraan sähkömittareista vaan kokonaiskuormitustietoa jaetaan pienempiin laitekohtaisiin kulutuksiin ja siihen yhdistetään esim. lämpötilaennusteet. Projektissa kehitetään koneälymenetelmiä tuottamaan tarkkaa kulutusennustetta seuraavalle päivälle sekä reaaliaikaista tietoa kulutuksen jakautumisesta. Projekti käynnistettiin 2017.

Tulokset


Infra-AR PoC

AR (Augmented Reality) eli Lisätty todellisuus tarjoaa laajasti käyttömahdollisuuksia myös infra-alalle, kuten verkonrakentamiseen. Toistaiseksi AR:n käyttö verkon rakentamisessa, kunnossapidossa ja vianhoidossa on ollut hyvin vähäistä. AR:n ja tietomallien käyttö voisi kuitenkin helpottaa ja nopeuttaa esim. suunnittelijoiden työtä. Projektissa tutkittiin ja ratkaistiin mobiililaitteiden paikannustarkkuuteen liittyviä haasteita mobiililaitteiden vertailun, ulkoisten GPS-laitteiden integroinnin sekä manuaalisen kalibroinnin avulla ja kartoitettiin soveltuvat tekniikat ja valittiin soveltuva (riittävän tarkka) päätelaite PoC:iin (Proof of Concept). Projektissa suunniteltiin ja toteutettin PoC sovellukselle, jolla voidaan lisätyn todellisuuden teknologiaa hyödyntäen paikantaa maastossa maahan kaivetut sähkökaapelit, muu maanalainen infra sekä kiinteistöjen rajat. Projektissa luotiin myös suunnitelma jatkotoimenpiteille ja työkalun käyttöönotolle.

Tulokset


Satelliittidatan hyödyntäminen

Hankkeessa selvitettiin avoimeen dataan perustuvan satelliittidatamateriaalin hyödyntämistä sähköverkkojen kasvillisuuden analysointiin sekä verkkoon vaikuttavien ympäristötekijöiden muutosten havaitsemiseen ja tulkintaan. Hanke toteutettiin vuosina 2016-2017.

Tulokset


Käyttökeskuksen toiminnan kehittäminen

Käyttökeskuksemme valvoo sähköverkkoa ja palvelee asiakkaita ympäri vuorokauden. Toimintaympäristössä tapahtuu käyttökeskukseenkin vaikuttavia muutoksia mm. hajautetun tuotannon lisääntyessä, maakaapelointiasteen kasvaessa ja kyberturvallisuusuhkien lisääntyessä. Diplomityössä pohdittiin,  kuinka käyttökeskuksen toimintaa tulisi kehittää, jotta näihin muutoksiin voidaan vastata. Työssä vertailtiin lisäksi muiden kriittisen infrastruktuurin valvojien toimintamalleja. Diplomityö toteutettiin vuosina 2016-2017.

Diplomityö


Sähköaseman tietomallintaminen 

 

Tutkimuksen tehtävänä oli muodostaa tietomalli ja selvittää, kuinka malliin voidaan luoda sisältöä, esimerkiksi tietoa katkaisijoista, piirikaavioista,  valokuvia ja huoltohistoriaa. Asemasta tehtiin 3D-malli ja tutkittiin, kuinka mallin sisällä voidaan liikkua tarkastellen eri yksityiskohtia. Projektin toteuttanut verkostourakointiyritys teki sähköaseman laserkeilauksen, jossa muodostettiin mittatarkka malli sähköasemasta pistepilviavaruuden kautta. Projekti toteutettiin vuonna 2016.

Tulokset


CCA-kyllästettyjen sähköpylväiden jatkokäyttö- ja hävitysmahdollisuuksien kartoittaminen 

Elenia uudistaa verkostoaan nostamalla maakaapeloidun verkon osuuden 70 prosenttiin vuoteen 2028 mennessä sähkömarkkinalain vaatimusten mukaisesti. Vanhan verkoston purun myötä purkautuu suuri määrä CCA-kyllästettyjä puisia sähköpylväitä, jotka luokitellaan ongelmajätteeksi.  Pylväiden jatkokäyttö- ja hävitysmahdollisuudet ovat haastavia. Projektissa tehtiin kattava selvitys sähköpylväiden jatkokäytön mahdollisuuksista ja ratkaisumalleista  materiaalin tuottajalle sekä käsittelijälle. Projektin tavoitteena oli pohtia uusia keinoja pylväiden jatkokäyttöön ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia toimijoille. Projekti toteutettiin vuonna 2017.

TuloksetSähkönjakeluverkon rakennusmateriaalien tilaus- ja toimitusketjun hallinta 

Diplomityössä tutkittiin Elenia Oy:n sähkönjakeluverkon rakennusmateriaalien tilaus- ja toimitusketjun hallintaa. Nykyisessä toimintamallissa materiaalien projektikohtainen toimituslogistiikka rajoittuu tukkuliikkeen tarjoamaan logistiikkapalveluun tai toimittajan suoratoimituksiin. Joidenkin uusien tuotteiden ja/tai valmistajien osalta nykyiset vaihtoehdot eivät käytännön tai kilpailuteknistä syistä ole toimivia. Työssä tuotiin esiin kehitysajatuksia Elenia Oy:n materiaalien tilaus- ja toimitusketjuun sekä esitettiin vaihtoehtoisia toimintamalleja materiaalin varastointiin ja hankintaan. Työssä vertailtiin toimintamalleja kustannus- ja toimintatehokkuuden näkökulmista. Diplomityö toteutettiin vuosina 2016-2017.

Diplomityö


Information Management of Material Supply Chain in Electricity Distribution Network Construction 

Diplomityössä  "Sähkön jakeluverkon toimitusketjujen informaation hallinta" tarkasteltiin Elenian jakeluverkkomateriaalien toimitusketjuja ja toimitusketjun sähköistä  integrointia kirjallisuuden ja muiden yritysten toimitusketjujen valossa. Projektissa  luotiin toimintamalliehdotus integroidun toimitusketjun parantamiseksi ja kartoitettiin tulevaisuuden mahdollisia kehityskohteita sähköisten toimintaketjujen osalta. Diplomityö toteutettiin vuonna 2015.

 

Material Purchasing Management in Distribution Network Business

Diplomityössä tehtiin kirjallisuustutkimus, joka  perustui alan arvostetuimpiin teoksiin sekä kvalitatiiviseen haastattelututkimukseen materiaalinhallinnasta. Työn taustalla oli tarve kehittää uusia menetelmiä Elenian materiaalien hallintaan sekä toimintamalleja ja menetelmiä uusien materiaalitoimittajien arviointiin. Projektin tuloksena saatiin menetelmä toimittajavalintaan, kysynnän ennustamiseen ja hankintasopimuksen mukaisen toiminnan mittaamiseen (scoreboard). Diplomityön tulokset olivat esillä CIRED:n 2015 konferenssissa (Material Purchasing Management in Distribution Network Business). Diplomityö toteutettiin vuonna 2014.

 


Lentorobottien pilotointi sähköverkon tarkastuksissa

Pilotissa todennettiin lentorobottien käytännön soveltuvuus ja kustannustehokkuus sähköverkon kunnossapidon suunnittelun apuna. Tarkoitus oli tuottaa osaamista, kokemusta ja tietoa uuden teknologian hyödyntämismahdollisuuksista tulevaisuudessa. Projektien tulosten perusteella lentorobotit ovat soveltuvia erilaisiin sähköverkon tarkastuksiin, mutta esimerkiksi lupaprosessit ja lentorobottien suorituskyky ovat vielä esteenä laajamittaiselle käytölle.  Pilotti toteutettiin vuonna 2014.

 

ACCA -automaattinen laseranalyysi


Hankkeessa luotiin sähköverkkoyhtiöille automaattinen laseranalyysi -työkalu verkon raivaustarpeiden määrittämiseen. Sähköverkkoyhtiöiden, raivausurakoitsijoiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden tarpeiden perusteella luotiin työkalu, joka tukee olemassa olevia ja kehitettäviä toimintamalleja ja järjestelmiä. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa ohjelmisto, jolla verkkoyhtiöiden laserdatan perusteella voidaan suorittaa raivaustarkastus. Hanke toteutettiin vuonna 2013.

 

 
ACCA jatkohanke
 

ACCA2‐projektissa kehitettiin aiemman raivaustarveanalyysin perusteella työkalua. Lisäksi selvitettiin mahdollisuus määrittää raivaussuunnitelma automaattisesti tehtyjen raivaustarvehavaintojen pohjalta huomioiden raivaustarve ja raivausmenetelmien kustannustekijät ja sovellettavuus. Menetelmästä toteutettiin järjestelmäpilotti ja kokeiltiin raivaussuunnitelmatiedon tuottamista, esittämistä ja siirtämistä toisiin järjestelmiin, esimerkiksi verkkotietojärjestelmään. Palveuntarjoaja kehitti projektin tulosten perusteella kaupallisesti tarjolla olevan tuotteen. Projekti toteutettiin vuosina 2013-2014.

 

Tuuli- ja lumituhojen ennakointi metsäalueilla

Projektissa tehtiin selvitys ja tuotettiin uutta tietoa keskijännitteisten sähkölinjojen vierimetsien määrästä. Lisäksi kehitettiin toimintatapoja, joiden avulla voidaan paikantaa kohteet, joissa vierimetsä muodostaa riskin sähkölinjalle. Projektin tuloksena saatiin uutta tietoa tuulituhoalueista ja kehitettiin toimintamalleja vierimetsien aiheuttamien riskien ennaltaehkäisemiseksi. Lisäksi selvitettiin ennaltaehkäisevien toimenpiteiden taloudellisia vaikutuksia metsänomistajille. Päätoteuttajana oli Metsäkeskus ja se tehtiin Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton kehittämishankkeena. Projekti totetutettiin vuosina 2013-2014.


Tulokset

 

Korosta: 
Valittu-teksti: 
Toimialan palvelut ja käytännöt