Olet täällä

Usein kysyttyä - puustonkäsittely

Usein kysyttyä - puustonkäsittely

Kysymyksiä ja vastauksia

Kuinka leveän alueen verkkoyhtiö pitää raivattuna sähköjohdoille?
Sähköverkolle on maastoon määritelty alue, joka verkkoyhtiön on pidettävä raivattuna niin, että puiden latvat tai oksat eivät yllä sähköverkkoon suojaetäisyyttä lähemmäksi johtimia. Raivattavan alueen koko riippuu johtorakenteesta ja johdon jännitteestä. Yleisimmin keskijänniteverkon johtokadun puista raivattu alue on 10 metriä leveä ja suurjänniteverkon (110 kV) johtoaukea 26-30 metriä. Pienjännitteisille 0,4 kV johtimille oksitaan säteeltään noin metrin kokoinen aukko.

Kuinka usein Elenia raivaa sähköverkkoaan?
Raivaamme sähköverkkomme säännöllisin väliajoin. Keskimäärin keskijänniteverkon raivauskierto on noin 5 vuotta ja pienjänniteverkon noin 8 vuotta. Suurjännitteisellä 110 kV verkolla raivauskierto on noin 6 vuotta. Vierimetsänhoitoa ja reunavyöhykehakkuita tehdään tarpeen mukaan.

Voitteko raivata pihassa ilman kiinteistön omistajan lupaa?
Sähköverkonhaltijalla on sähköturvallisuus- ja sähkömarkkinalakien mukainen lupa ja velvollisuus poistaa sähköverkolle haitallista puustoa myös yksityisten maanomistajien mailta. Pihapiireissä toteutettavissa raivauksissa noudatetaan erityistä varovaisuutta ja raivauksista tiedotetaan etukäteen vuoden alussa sanomalehdissä ja Elenian verkkosivuilla.

Mihin otan yhteyttä, jos raivattavan johdon lähellä on arvopuita tai aitoja, joita ei haluta oksia tai jos oksimista tiettynä vuodenaikana tulisi välttää?
Elenian kanssa on mahdollista tehdä raivausrajoitussopimus, jossa maanomistaja sitoutuu itse pitämään kasvuston sellaisena, ettei se aiheuta häiriötä sähköntoimitukselle tai ole muuten vaaraksi ympäristölle. Halutessaan raivausrajoitussopimuksen, maanomistaja voi olla yhteydessä sähköpostitse: maankaytto@elenia.fi
Huomioithan, että Elenialla on velvollisuus raivata hoitamattomat raivausrajoituskohteet Elenian normaaleiden raivausrajoitusohjeiden mukaisesti.

Missä tilanteessa Elenia kaataa asiakkaan pyynnöstä puustoa sähkölinjan läheisyydestä?
Elenia kaataa puustoa, joka selvästi ja välittömästi uhkaa sähkönjakelua ja sen turvallisuutta. Muutoin tarjoamme palveluna puunkaatoapua opastamaan ja varmistamaan, että ammattimetsuri osaa toimia oikein sähköverkon läheisyydessä. Sähköverkon läheisyydessä tehtävään puunkaatoon asiakkaan on aina hankittava ammattimetsuri turvallisen työn varmistamiseksi. 

Kenelle kuuluu puiden, oksien ja risujen siivoaminen raivauksen jälkeen?
Kaikki puut, oksat ja risut ovat maanomistajan omaisuutta ja ne jätetään raivauksessa maastoon. Pihapiirissä raivaajat keräävät risut pieniin kasoihin.

Voiko sähköverkolle kaatuneita puita poistaa itse?
Ei. Puiden poisto sähköverkolta ja johtokadun raivaus ovat aina ammattilaisten työtä, sillä työ on vaativaa ja vaarallista niin tekijälle kuin mahdollisesti sähköverkollekin. Olemme vastuussa sähköverkon turvallisuudesta, emmekä salli muiden kuin ammattilaisten tehdä töitä sähköverkossa. Tästä syystä emme voi ottaa vastaan ei-ammattilaisten puunkaatoapua esimerkiksi myrskyjen aiheuttaminen sähkönjakelun suurhäiriötilanteissa.