Olet täällä

Uudet teknologiat

Tutkimushankkeita
Sisältöteksti: 

Mikro- ja pientuotantokohteiden huomioiminen käyttötoiminnassa

Verkkoon kytkettyjen mikro- ja pientuotantokohteiden määrä jakeluverkossa on kasvanut huomattavasti. Niiden vaikutuksista käyttötoimintaan suunnitelluissa kytkentätöissä ja vikatilanteessa ei ole tietoa. Tämän vuoksi käyttötoiminnassa ei voida huomioida mikro- ja pientuotantokohteita optimaalisella tavalla samalla turvallisuus varmistaen. Diplomityössä tutkitaan mikro- ja pientuotantokohteiden vaikutuksia sähköverkkoon erilaisissa kytkentä- ja vikatilanteissa. Työssä tarkastellaan simuloimalla, millaisia ilmiöitä verkkoon liitetyt mikrotuotantokohteet - erityisesti aurinkosähköjärjestelmät - aiheuttavat keskijännite- ja pienjänniteverkossa koskien  suunniteltuja keskeytys- ja jännitetöitä sekä vikakeskeytyksiä. Simulointitulosten perusteella arvioidaan tuotantokohteiden vaikutuksia jakeluverkossa ja tarvittavia toimenpiteitä turvalliselle käyttötoiminnalle. Diplomityö on käynnissä vuosina 2018-2019.Finnish Solar Revolution

Uusiutuvaan energiaan ja erityisesti aurinkokennovoimaan perustuvan sähköntuotannon osuuden kasvaessa tarvitaan uusia ratkaisuja seuraaviin kehitystrendeihin: energiavarastot osana uusiutuvaa sähköntuotantoa, mikroverkot, tehotasopaino ja jännitteen stabiilius. Samalla esille nousevat aurinkokennovoimaloiden luotettavuuteen, huoltoon ja ylläpitooon liittyvät kysymykset sekä uusiutuvan sähköntuotannon vaikutukset tulevaisuuden sähkö- ja verkkoyhtiöiden liiketoimintaan, kun otetaan huomioon muun muassa sähkönkuluttajien omavaraistuotanto. Hankkeessa ovat tutkimusosapuolina Tampereen ja Lappeenrannan teknilliset yliopistot sekä Aalto-yliopisto, mukana on lisäksi useita teollisuusosapuolia. Hanke käynnistettiin 2016.


SÄRMÄ Sähkön mikrotuotanto ja älyverkkojen toimintaympäristö

Hankkeessa Jyväskylän ammattikorkeakoulun toimesta perustetaan sähkön mikrotuotannon ja älykkäiden sähköverkkojen toimintaympäristö "Sähkön mikrotuotannon koeyksikkö konttipohjaisena", jota voidaan käyttää esimerkiksi maatilalla tai teollisuuskiinteistössä. Tätä ympäristöä hyödynnetään myös TKI- ja koulutustoimintaan. Tavoitteena on saada toimintamalleja ja ratkaisuja loppukäyttäjän ja sähköyhtiön kannalta koskien kuormanhallintaa ja kysyntäjoustoa sekä tutkia eri ratkaisujen kustannusvaikutuksia. Hanke käynnistettiin 2018.Tuulivoimaliitynnän tekninen kehittäminen

Tutkimusprojektissa tutkittiin alue- ja jakeluverkkoon kytkettävien tuulipuistojen verkostovaikutuksia esimerkkitapausten avulla. Tavoitteena oli kehittää koordinoitu säätöratkaisu tuulipuiston loistehon säädölle ja 110/30 kV päämuuntajan käämikytkimelle. Projektissa kartoitettiin sähkön laadun näkökulmasta tuulipuiston liittämismahdollisuutta 110/20 kV sähköasemalle ja kehitettiin siihen mitoitussääntöjä. Lisäksi selvitettiin kuinka suuria korrelaatiot eri pisteiden välillä voivat olla 110 kV:n verkossa. Toisaalta määritettiin, mitä tietoja liitettävästä tuulipuistosta ja sen käyttäytymisestä tarvitaan, jotta 110 kV:n verkon kapasiteetin riittävyyttä voidaan tarkastella suunnitteluvaiheessa. Projektin tuloksena saadaan tutkimustietoa tuulivoiman säätöperiaatteiden määrittelyä varten sekä tarkennettua sähkön laatuun liittyviä mitoitustekijöitä. Tampereen teknillinen yliopisto toteutetti projektin vuosina 2015-2016. 

TuloksetLVDC Rules


Hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin laitteita, työkaluja ja toimintamalleja tarkoituksena ottaa lyhyellä aikajänteellä käyttöön pienjännitteinen tasasähkö (LVDC) tavanomaisena jakelujännitteenä yleisessä sähkönjakeluverkossa. LVDC-sähkönjakelu tunnistetaan potentiaaliseksi teknologiaksi kehitettäessä sähkönjakeluverkkoa, joka vastaa nykyisiin ja tulevaisuuden haasteisiin. Projektissa oli Elenian lisäksi mukana Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Ensto. Projektia on esitelty CIRED:n workhopissa vuonna 2016 ( LVDC Rules – towards industrial-scale application of low-voltage direct current in public power distribution). Projekti toteutettiin vuosina 2015 -2017.ECV-eCharge   


Sähköautojen yleistyminen edellyttää (pika)latauspalveluiden kehittymistä sekä (pika)latauksen verkkovaikutusten tutkimista. ECV-projektin WP4 keskittyi sähköautojen lataamisen infrastruktuuriin, latauspisteiseen sekä integroitumiseen energiajärjestelmiin. Tuloksena syntyi liiketoimintamalleja ja tekniikkaa sähköauton tarjoamiin verkkopalveluihin. Lisäksi projektissa kehitettiin sähköauton latauksen verkostovaikutuksien simulointimalleja PSCAD:lle. Projekti oli pääasiassa Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen ja Tampereen teknillisen yliopiston toteuttama. Projekti toteutettin vuosina 2014-2016.

Lisätietoja: www.ecv.fi
 

Sähkömarkkina- ja verkkovisio 2035 & Roadmap 2025

Sähköverkkoalan yhteisessä projektissa luotiin vuoteen 2035 ulottuva sähköverkko- ja sähkömarkkinavisio ja päätavoitteena oli tuottaa vuoteen 2025  ulottuva kehityspolku visioon pääsemiseksi.  Tarkastelun näkökulmia olivat sähköverkot, sähkökauppa, valmistava teollisuus ja palveluliiketoiminta ja se painottui kotimaahan unohtamatta vientimarkkinoita. Tavoitteena oli myös lisätä toimialan kehitystä palvelevaa sisäistä vuorovaikutusta. Projektin toteuttajina olivat Oy Merinova Ab, Lappeenrannan ja Tampereen teknilliset yliopistot sekä Vaasan yliopisto. Projekti toteutettiin 2015.

TuloksetÄlykäs sähköinen liikenne


Elenian tavoitteena Älykäs Sähköinen liikenne – hankkeessa oli tutkia ja tunnistaa V2G-konsepin (vehicle to grid) mahdollisuuksia tulevaisuuden sähköverkkojen huippukuormitustilanteiden tasaamisessa, energiavarastona sekä kuormanohjauksessa. Hankkeessa kehitettiin toteutusmallia, joka hyödyntäisi kustannustehokkaasti olemassa olevaa infrastruktuuria ja avoimia rajapintoja. Projektissa selvitettiin teknologioita ja toteutusmallivaihtoehdot sekä toteutettiin demonstraatio sähköauton kuorman ohjauksesta ja V2G-toiminnallisuudesta. Hankkeesta saatiin uutta tietoa sähköistyvän liikenteen huomioimisesta verkkoliiketoiminnassa. Hanke toteutettiin vuosina 2013-2016.


Korosta: 
Valittu-teksti: 
Uudet teknologiat