Olet täällä

Uudet teknologiat

Tutkimushankkeita
Sisältöteksti: 

Turvallisuuden pelillistäminen

Vuosittain työmailla sattuu useampia läheltä piti -tilanteita sekä poissaoloon johtaneita tapaturmia, jotka olisivat ennaltaehkäistävissä oikeanlaisella asenteella, suunnitelmallisuudella ja valvonnalla. Syksyllä 2018 turvallisuuden kehittämiseksi käynnistetyn TEKO - Terveenä kotiin -ohjelman yhtenä tavoitteena on turvallisuusasenteiden parantaminen, jonka on havaittu olevan erittäin haastavaa. Osana TEKO-ohjelmaa toteutetaan projekti turvallisuuden pelillistämisestä, jossa suunnitellaan ja toteutetaan turvallisuusteemainen pakohuonepeli liikuteltavaan konttiin sekä tutkitaan sen vaikuttavuutta alan ammattilaisten keskuudessa. Tutkimuksen toteuttamiseksi pakohuonepeliä liikutetaan kesän 2019 aikana eri puolilla Suomea. Energia-alalle täysin uudenlaisen lähestymistavan avulla pyritään erityisesti parantamaan asennoitumista turvallisuutta kohtaan. Pakohuonepelin toteuttamisessa hyödynnetään eri alojen ammattilaisia. Pakohuonepelin pelaamiseen liittyvän konseptin määrittely sekä pelin vaikuttavuuden arviointi toteutetaan diplomityönä. Projekti on käynnissä vuonna 2019.


Mikro- ja pientuotantokohteiden huomioiminen käyttötoiminnassa

Verkkoon kytkettyjen mikro- ja pientuotantokohteiden määrä jakeluverkossa on kasvanut huomattavasti. Niiden vaikutuksista käyttötoimintaan suunnitelluissa kytkentätöissä ja vikatilanteessa ei ole tietoa. Tämän vuoksi käyttötoiminnassa ei voida huomioida mikro- ja pientuotantokohteita optimaalisella tavalla samalla turvallisuus varmistaen. Diplomityössä tutkitaan mikro- ja pientuotantokohteiden vaikutuksia sähköverkkoon erilaisissa kytkentä- ja vikatilanteissa. Työssä tarkastellaan simuloimalla, millaisia ilmiöitä verkkoon liitetyt mikrotuotantokohteet - erityisesti aurinkosähköjärjestelmät - aiheuttavat keskijännite- ja pienjänniteverkossa koskien  suunniteltuja keskeytys- ja jännitetöitä sekä vikakeskeytyksiä. Simulointitulosten perusteella arvioidaan tuotantokohteiden vaikutuksia jakeluverkossa ja tarvittavia toimenpiteitä turvalliselle käyttötoiminnalle. Diplomityö on käynnissä vuosina 2018-2019.Finnish Solar Revolution

Uusiutuvaan energiaan ja erityisesti aurinkokennovoimaan perustuvan sähköntuotannon osuuden kasvaessa tarvitaan uusia ratkaisuja seuraaviin kehitystrendeihin: energiavarastot osana uusiutuvaa sähköntuotantoa, mikroverkot, tehotasopaino ja jännitteen stabiilius. Samalla esille nousevat aurinkokennovoimaloiden luotettavuuteen, huoltoon ja ylläpitooon liittyvät kysymykset sekä uusiutuvan sähköntuotannon vaikutukset tulevaisuuden sähkö- ja verkkoyhtiöiden liiketoimintaan, kun otetaan huomioon muun muassa sähkönkuluttajien omavaraistuotanto. Hankkeessa ovat tutkimusosapuolina Tampereen ja Lappeenrannan teknilliset yliopistot sekä Aalto-yliopisto, mukana on lisäksi useita teollisuusosapuolia. Hankkeen julkisen tutkimuksen osuus oli käynnissä 2016-2018 ja oli Tekesin rahoittama. Yrityshankkeet jatkuvat vielä vuonna 2019.


SÄRMÄ Sähkön mikrotuotanto ja älyverkkojen toimintaympäristö

Projektin tarkoituksena oli perustaa koulutuskäyttöön sopiva ja yritysten tarpeisiin perustuva sähkön mikrotuotannon ja älyverkkojen toimintaympäristö, joka sisältää laitteistoja ja tuottaa uutta osaamista. Projektin tärkeimpänä toimenpiteenä rakennettiin sähkön mikrotuotannon ja älykkäiden sähköverkkojen toimintaympäristö (TKI- ja koulutusympäristö) yritysten esiintuomien tarpeiden mukaisesti. Toimintaympäristö sisältää mm. verkkoon liitettäviä ja myös saarekekäyttöön soveltuvia sähkön mikrotuotannon laitteistoja (aurinko, tuuli, biokaasu) sekä älykkäiden sähköverkkojen laitteistoja kysynnän joustoon, kuormanhallintaan ja mittauksiin liittyen. Uusi toimintaympäristö tukee jatkossa koulutuksen ja tiedon jalkauttamisen lisäksi myös uusien liiketoimintakonseptien ja teknisten ratkaisujen testaamista sekä kehittämistä. Projekti oli käynnissä vuosina 2016-2018.

TuloksetTuulivoimaliitynnän tekninen kehittäminen

Tutkimusprojektissa tutkittiin alue- ja jakeluverkkoon kytkettävien tuulipuistojen verkostovaikutuksia esimerkkitapausten avulla. Tavoitteena oli kehittää koordinoitu säätöratkaisu tuulipuiston loistehon säädölle ja 110/30 kV päämuuntajan käämikytkimelle. Projektissa kartoitettiin sähkön laadun näkökulmasta tuulipuiston liittämismahdollisuutta 110/20 kV sähköasemalle ja kehitettiin siihen mitoitussääntöjä. Lisäksi selvitettiin kuinka suuria korrelaatiot eri pisteiden välillä voivat olla 110 kV:n verkossa. Toisaalta määritettiin, mitä tietoja liitettävästä tuulipuistosta ja sen käyttäytymisestä tarvitaan, jotta 110 kV:n verkon kapasiteetin riittävyyttä voidaan tarkastella suunnitteluvaiheessa. Projektin tuloksena saadaan tutkimustietoa tuulivoiman säätöperiaatteiden määrittelyä varten sekä tarkennettua sähkön laatuun liittyviä mitoitustekijöitä. Tampereen teknillinen yliopisto toteutetti projektin vuosina 2015-2016. 

TuloksetLVDC Rules


Projektissa tutkitaan ja kehitetään laitteita, työkaluja ja toimintamalleja tavoitteena mahdollistaa pienjännitteistä tasasähköä (LVDC) hyödyntävän sähkönjakelutekniikan tuotantokäytön aloittaminen. LVDC-sähkönjakelu tunnistetaan potentiaaliseksi teknologiaksi kehitettäessä älykästä sähkönjakeluverkkoa, joka vastaa nykyisiin ja tulevaisuuden haasteisiin. Projektissa on Elenian lisäksi mukana Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Ensto Finland Oy. Projektia on esitelty CIRED-workshopissa vuonna 2016 (LVDC Rules – towards industrial-scale application of low-voltage direct current in public power distribution). Projekti käynnistettiin vuonna 2015 ja se huipentuu LVDC-pilottijärjestelmän käyttöönottoon vuonna 2019.ECV-eCharge   


Sähköautojen yleistyminen edellyttää (pika)latauspalveluiden kehittymistä sekä (pika)latauksen verkkovaikutusten tutkimista. ECV-projektin WP4 keskittyi sähköautojen lataamisen infrastruktuuriin, latauspisteiseen sekä integroitumiseen energiajärjestelmiin. Tuloksena syntyi liiketoimintamalleja ja tekniikkaa sähköauton tarjoamiin verkkopalveluihin. Lisäksi projektissa kehitettiin sähköauton latauksen verkostovaikutuksien simulointimalleja PSCAD:lle. Projekti oli pääasiassa Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen ja Tampereen teknillisen yliopiston toteuttama. Projekti toteutettin vuosina 2014-2016.

Lisätietoja: www.ecv.fi
 

Sähkömarkkina- ja verkkovisio 2035 & Roadmap 2025

Sähköverkkoalan yhteisessä projektissa luotiin vuoteen 2035 ulottuva sähköverkko- ja sähkömarkkinavisio ja päätavoitteena oli tuottaa vuoteen 2025  ulottuva kehityspolku visioon pääsemiseksi.  Tarkastelun näkökulmia olivat sähköverkot, sähkökauppa, valmistava teollisuus ja palveluliiketoiminta ja se painottui kotimaahan unohtamatta vientimarkkinoita. Tavoitteena oli myös lisätä toimialan kehitystä palvelevaa sisäistä vuorovaikutusta. Projektin toteuttajina olivat Oy Merinova Ab, Lappeenrannan ja Tampereen teknilliset yliopistot sekä Vaasan yliopisto. Projekti toteutettiin 2015.

TuloksetÄlykäs sähköinen liikenne


Elenian tavoitteena Älykäs Sähköinen liikenne – hankkeessa oli tutkia ja tunnistaa V2G-konsepin (vehicle to grid) mahdollisuuksia tulevaisuuden sähköverkkojen huippukuormitustilanteiden tasaamisessa, energiavarastona sekä kuormanohjauksessa. Hankkeessa kehitettiin toteutusmallia, joka hyödyntäisi kustannustehokkaasti olemassa olevaa infrastruktuuria ja avoimia rajapintoja. Projektissa selvitettiin teknologioita ja toteutusmallivaihtoehdot sekä toteutettiin demonstraatio sähköauton kuorman ohjauksesta ja V2G-toiminnallisuudesta. Hankkeesta saatiin uutta tietoa sähköistyvän liikenteen huomioimisesta verkkoliiketoiminnassa. Hanke toteutettiin vuosina 2013-2016.


Korosta: 
Valittu-teksti: 
Uudet teknologiat