Johtoalueen käyttö­oikeus­sopimukset ja korvaukset

MIehen kädessä kynä ja pöydällä luonnos pohjapiirustuksesta.

Kirjallinen sopimus maanomistajien kanssa

Infraverkon sijoittamisesta tehdään maanomistajan kanssa aina kirjallinen johtoalueen käyttöoikeussopimus, joka antaa Elenialle käyttöoikeuden sovitulle alueelle. Maan omistus pysyy maanomistajalla.

Johtoalueen käyttöoikeussopimus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Sopimus tehdään kahtena kappaleena, joista toinen maanomistajalle ja toinen Elenialle. Mikäli kiinteistöllä on useampi omistaja, tarvitaan kaikilta omistajilta allekirjoitus tai valtakirjat. Elenian puolesta sopimuksen allekirjoittaa valtuutettu kumppani.

Maanomistaja voi allekirjoittaa sopimuksen sähköisesti tai paperisena. Sähköinen allekirjoitus edellyttää verkkopankkitunnuksia, joilla tunnistautuminen tehdään. Allekirjoituskutsun maanomistaja saa sähköpostitse. Paperiset sopimuskappaleet kumppanimme lähettää postissa maanomistajan allekirjoitettavaksi. Sopimuksen teon yhteydessä maanomistajalle ilmoitetaan suunnittelu- ja rakennusvaiheen yhteyshenkilöt.

Johtoaluekorvaukset

Korvauksia maksetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti haitasta ja vahingosta, joita ovat maapohja- ja estehaitta sekä työstä mahdollisesti aiheutuvat haitat. Kaikki korvaukset ovat kertakorvauksia.

  • Minimikorvaus on 20 euroa.  Maksamme sopimuskorvauksen viimeistään kahden kuukauden kuluttua rakennustöiden aloittamisesta edellyttäen, että allekirjoitettu sopimus on palautunut Elenialle.
  • Suunnittelun, rakentamisen tai kunnossapidon yhteydessä aiheutetut johtoalueen ulkopuoliset vahingot korvataan erikseen. Johtoaluekorvaukset eivät pidä niitä sisällään.
  • Kiinteistön oma liittymiskaapeli ei kuulu johtoaluekorvausten piiriin.