Puuston­käsittely

Säännöllisellä puustonkäsittelyllä turvallista ja katkotonta sähköä

Huolehdimme sähköverkkomme kunnossapidosta ja varmistamme, että sähköjohdot ovat sähköturvallisuuden edellyttämässä kunnossa.

Yksi osa ilmajohtoverkon kunnossapitoa on puustonkäsittely. Elenialla on käyttöoikeus sopimusten mukaisiin johtoalueisiin. Raivatut ja kaadetut puut ovat maanomistajan omaisuutta.

Raivaamme säännöllisesti puustoa keskijänniteverkon johtokaduilta ja 110 kV:n alueverkon johtoaukeilta sekä pienjänniteverkon läheisyydessä.

Työkone tekee vierimetsänhoitoa mestässä lähellä sähköjohtoja.

Reunavyöhykehakkuu

Suurjännitteisen 110 kV:n  sähköverkon johtoalueita on ylläpidettävä siten, että sähköverkon toiminta ei häiriydy kaatuvista tai johtoaukealla kasvavista puista. Reunavyöhykkeiden käsittely perustuu sähkömarkkinalakiin ja johtoalueen lunastukseen.

110 kV:n voimajohtoa varten on lunastettu johtoaukea, joka on yleensä 26-30 metriä leveä. Lisäksi lunastuksessa on rajoitettu johtoaukean reunoilla 10 metriä leveiden reunavyöhykkeiden puuston korkeutta. Reunapuuhakkuussa reunavyöhykkeiltä hakataan joko koko puusto tai lunastusrajaa pidemmät puut.

Olemme yhteydessä maanomistajiin kirjeitse ennen hankkeen alkua.

Teemme raivauksia ympäri vuoden

Sähköverkon johtoalueiden raivaus on osa jatkuvaa sähköverkon perushuoltoa, jolla huolehdimme sähkönjakelun varmuudesta. Maakaapeloimme säävarmaa sähköverkkoa, kuitenkin sähköverkostamme on edelleen osa ilmajohtoverkkoa, joka vaatii huoltoa, kunnossapitoa sekä raivausta. Ilmoitamme raivauksista Elenia Säävarma -kartalla ennen maastotöiden aloitusta. Lisäksi ilmoitamme pienjänniteverkon raivauksista ja helikopteriraivauksista alueen asukkaille tekstiviestillä. Varmistathan, että meille annetut yhteystietosi ovat ajan tasalla.

Raivaamme vuosittain noin 5000 kilometriä verkkoa. Työtä tehdään ympäri vuoden. Talvella painotus on pienjänniteverkon raivauksessa, joka on pääasiassa puiden oksimista. Vähälumisena talvena voidaan raivata myös 20kV:n ja 110kV:n verkkoja, joiden raivaus kuitenkin painottuu lumettomaan aikaan. Raivauksissa käytetään pääasiassa raivaus- ja oksasahoja sekä moottorisahaa isompien puiden kaatoon. Helikopterisahausta tehdään 20kV:n reunapuiden oksinnassa.

Raivauksessa Elenialla on oikeus poistaa sopimuksen mukaisen johtoalueen ulkopuolelta vain välittömästi sähkönjakelua uhkaavat puut.

Sähköpylväitä ja mäntymetsää

Pienjänniteverkon raivaus (0,4 kV)

Pienjänniteverkon raivauksessa johtimelle tehdään tilaa oksimalla ympäröivät puut noin kahdeksan vuoden välein. Lisäksi johtimen alla kasvava puusto ja vesakko raivataan 1 – 2,5 metrin leveydeltä. Oksinta tehdään siten, että johtimen ympärillä on säteeltään vähintään metrin kokoinen oksaton tila. Kaadetut rungot ovat maanomistajan omaisuutta ja kaikki raivattu puusto jätetään maastoon.

Metsässä ilmajohtoja

Keskijänniteverkon raivaus (20 kV)

Keskijänniteverkon raivauksessa johtokadun leveys on  6-10 metriä. Johdokadulla kasvava puusto ja vesakko raivataan sekä johtokadun reunimmaiset puut oksitaan 4-5 vuoden välein sopimuksen mukaiselta leveydeltä. Kaadetut rungot ovat maanomistajan omaisuutta ja kaikki raivattu puusto jätetään maastoon.

110 kV ilmajohtoa

Suurjänniteverkon raivaus (110 kV)

Suurjänniteverkon raivauksessa johtoaukean leveys on 26-30 metriä. Johtoaukealla kasvava puusto ja vesakko raivataan noin kuuden vuoden välein lunastuksen mukaiselta leveydeltä. Kaadetut rungot ovat maanomistajan omaisuutta ja kaikki raivattu puusto jätetään maastoon.

Vastauksia kysymyksiin

Kuinka leveän alueen verkkoyhtiö pitää raivattuna sähköjohdoille?

Raivattavan alueen koko riippuu johtorakenteesta ja johdon jännitteestä. Yleisimmin 20 kV:n keskijänniteverkon johtokatu eli puista raivattu alue on 10 metriä leveä ja 110 kV:n suurjänniteverkon 26–30 metriä. Pienjännitteisille 0,4 kV johtimille oksitaan säteeltään noin metrin kokoinen aukko. Verkkopalveluyhtiön velvollisuus on pitää sähköverkolle maastoon määritelty alue raivattuna niin, että puiden latvat tai oksat eivät yllä suojaetäisyyttä lähemmäksi johtimia ja sähköverkkoa.

Kuinka usein Elenia raivaa sähköverkkoaan?

Raivaamme sähköverkkoamme säännöllisesti. Keskijänniteverkon raivauskierto on keskimäärin noin 5 vuotta ja pienjänniteverkon keskimäärin noin 8 vuotta. Suurjännitteisellä 110 kV verkolla raivauskierto on noin 6 vuotta.

Voiko Elenia raivata pihassa ilman kiinteistön omistajan lupaa?

Sähköverkonhaltijana Elenialla on sähköturvallisuus- ja sähkömarkkinalakien mukainen lupa ja myös velvollisuus poistaa sähköverkolle haitallista puustoa myös yksityisten maanomistajien mailta. Pihapiireissä toteutettavissa raivauksissa noudatetaan erityistä varovaisuutta ja raivauksista tiedotetaan etukäteen Elenia Säävarma -kartalla. Pienjänniteverkon raivauksissa sekä helikopteriraivauksissa tiedotamme alueen asiakkaita myös tekstiviestitse.

Mihin otan yhteyttä, jos raivattavan johdon lähellä on arvopuita tai pensasaitoja, joita ei haluta oksia tai jos oksimista tiettynä vuodenaikana tulisi välttää?

Elenian kanssa on mahdollista tehdä raivausrajoitussopimus, jossa maanomistaja sitoutuu itse pitämään kasvuston sellaisena, ettei se aiheuta häiriötä sähköntoimitukselle tai ole muuten vaaraksi ympäristölle. Jos haluat raivausrajoitussopimuksen, voit olla yhteydessä sähköpostitse: maankaytto@elenia.fi

Huomioithan, että Elenialla on velvollisuus raivata hoitamattomat raivausrajoituskohteet Elenian normaaleiden raivausrajoitusohjeiden mukaisesti.

Missä tilanteessa Elenia kaataa asiakkaan pyynnöstä puustoa sähkölinjan läheisyydestä?

Elenia kaataa puustoa, joka selvästi ja välittömästi uhkaa sähkönjakelua ja sen turvallisuutta. Kun kyseessä on jokin muu tarve poistaa puustoa sähköverkon läheisyydestä, tarjoamme asiakkaillemme palveluna maksutonta puunkaatoapua opastamaan ja varmistamaan, että asiakkaan valitsema ammattimetsuri osaa toimia oikein sähköverkon läheisyydessä. Turvallisen työn varmistamiseksi asiakkaan on aina hankittava ammattimetsuri sähköverkon läheisyydessä tehtävään puunkaatoon.

Kenelle kuuluu puiden, oksien ja risujen siivoaminen raivauksen jälkeen?

Koska kaikki raivatut puut, oksat ja risut ovat maanomistajan omaisuutta, jätetään ne raivauksessa maastoon maanomistajan käytettäväksi. Pihapiirissä raivaajat keräävät risut pieniin kasoihin.

Voiko sähköverkolle kaatuneita puita poistaa itse?

Ei. Puiden poisto sähköverkolta ja johtokadun raivaus ovat aina ammattilaisten työtä, sillä työ on vaativaa ja vaarallista niin tekijälle kuin mahdollisesti sähköverkollekin. Olemme vastuussa sähköverkomme turvallisuudesta ja vain valtuuttamamme sähköalan ammattilaiset saavat tehdä töitä sähköverkossa. Turvallisuussyistä emme voi ottaa vastaan asiakkaiden tai itsenäisten toimijoiden puunkaatoapua esimerkiksi myrskyn aiheuttamassa sähkönjakelun suurhäiriötilanteessa.