SMS-palvelun sopimus­ehdot

Tilatessaan näissä sopimusehdoissa mainitun SMS-palvelun Elenia Oy:ltä (”verkkoyhtiö”) asiakas sitoutuu noudattamaan näitä sopimusehtoja. SMS-palvelu tarkoittaa, että verkkoyhtiö lähettää asiakkaan matkapuhelimeen tai sähköpostiosoitteeseen viestejä (”viesti” tai ”viestit”), jotka sisältävät tietoja sellaisen sähkönkäyttöpaikan sähkönjakelun häiriöistä tai suunnitelluista työkeskeytyksistä, jota koskevan verkkopalvelusopimuksen asiakas on tehnyt verkkoyhtiön kanssa.

SMS-Palvelun sopimusehdot 2.1.2017

 1. Viestissä annettuja korjaus- ja keskeytysaikoja ei käytetä perustana vakiokorvaus- tai vahingonkorvauslaskennassa. SMS-palvelun viesteissä lähetettävät ajat ja tiedot ovat informatiivisia.
 2. Koska SMS-palvelu on maksuton asiakkaalle, asiakas käyttää yksinomaan omalla vastuullaan SMS-palvelun lähettämiä tietoja. Verkkoyhtiö ei näin ollen ole missään korvausvastuussa asiakkaalle SMS-palvelun lähettämien viestien tai niiden sisällön oikeellisuudesta, saatavuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta paitsi siltä osin, kuin Suomen pakottava lainsäädäntö määrää.
 3. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan siitä, että hänen verkkoyhtiölle ilmoittamansa matkapuhelinnumero tai sähköpostiosoite niihin liittyvine yhteyksineen, laitteineen ja ohjelmineen toimivat asianmukaisesti.
 4. Verkkoyhtiö ei luovuta asiakkaalta SMS-palvelun tilaamisen yhteydessä saamaansa matkapuhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta millekään muulle taholle kuin mahdolliselle alihankkijalleen, joka toimittaa verkkoyhtiölle SMS-palvelua varten tarvittavia palveluita. Verkkoyhtiö ei myöskään käytä asiakkaalta näin saamaansa matkapuhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin viestien toimittamiseen tai verkkoyhtiön harkinnan mukaan asiakkaan sähkönkäyttöpaikan sähkönjakelua koskevan muun viestinnän lähettämiseen.
 5. Sähkönjakelun poikkeus- tai suurhäiriötilanteessa verkkoyhtiö voi kytkeä SMS-palvelun tilapäisesti pois päältä tai palauttaa SMS-palvelun takaisin ilman erillistä ilmoitusta. Verkkoyhtiö voi erikseen harkiten lähettää SMS-palvelun tilanneille asiakkaille poikkeus- tai suurhäiriötilanteissa häiriön alkamisesta aloitustiedon tai yleisen tilannekatsauksen viestinä. Verkkoyhtiö määrittää oman sähkönjakelualueensa käyttötilanteen perusteella siirtymisen poikkeus- tai suurhäiriötilanteeseen.
 6. Verkkoyhtiö lähettää viestejä tiedossaan olevista sähköverkon vikojen aiheuttamista sähkönjakelun keskeytyksistä. Sähkönjakelun automaatiolla ei vielä pystytä valvomaan koko sähköverkkoa asiakkaan liittymiskohtaan asti, jolloin asiakkaalla voi tietyissä pienjänniteverkon vioissa olla sähkökatko, josta ei tule viestiä tai jota koskeva viesti lähetetään viiveellä. Vastaavasti verkkoyhtiön vikapalvelunumeroon puhelimitse ilmoitetun pienjänniteverkon vian yhteydessä voi verkkoyhtiön järjestelmästä poikkeustapauksissa lähteä aiheeton viesti samassa muuntopiirissä oleville muille asiakkaille, joilla ei ole sähkökatkoa.
 7. Verkkoyhtiö lähettää SMS-palvelun viestejä myös ennakkoon tiedossa olevien, suunniteltujen työkeskeytysten osalta. Näissä tapauksissa asiakasta
 8. ei informoida keskeytysilmoituksesta erikseen postitettavalla kortilla. Verkkoyhtiö voi myös lähettää SMS-palvelun viestinä suunniteltujen työkeskeytysten muistutus- ja peruutusviestejä. Verkkoyhtiöllä on aina oikeus informoida asiakasta SMS-palvelun sijaan postiosoitteeseen postitettavalla kortilla tai ilmoituksella paikallisessa sanomalehdessä.
 9. SMS-palvelu ei lähetä viestiä lyhyistä muutaman sekunnin tai minuutin sähkönjakelun katkoista (ns. pika- ja aikajälleenkytkennät)
 10. Asiakas voi tilata SMS-palvelun tai lopettaa sen tilaamisen milloin tahansa, Elenian Internet-sivujen kautta tai soittamalla Elenian asiakaspalveluun. Verkkoyhtiö alkaa tuottaa asiakkaalle SMS-palvelua yleensä viimeistään 24 tunnin kuluessa siitä, kun asiakas on tehnyt palvelutilauksen. Verkkopalvelu lopettaa SMS-palvelun toimittamisen asiakkaalle yleensä viimeistään 24 tunnin kuluessa siitä, kun asiakas on tehnyt palvelun päättämistä koskevan pyynnön.
 11. Verkkoyhtiön tietojärjestelmäpäivitysten yhteydessä SMS-palvelu voi tilapäisesti olla pois käytöstä, jolloin viestejä mahdollisista sähkönjakelun häiriöistä ei lähetetä. Jos SMS-palvelu on pois käytöstä, asiakasta informoidaan keskeytysilmoituksesta asiakkaan postiosoitteeseen postitettavalla kortilla tai ilmoituksella paikallisessa sanomalehdessä.
 12. Verkkoyhtiöllä on oikeus muuttaa SMS-palvelua tai lopettaa sen joidenkin tai kaikkien asiakkaiden osalta milloin tahansa siitä erikseen ilmoittamatta. Verkkoyhtiö ilmoittaa kuitenkin Elenian Internet-sivuilla SMS-palvelun yleisistä muutoksista tai sen tarjoamisen lopettamisesta kaikille asiakkaille.
 13. Viestit sisältävät tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa, joka kuuluu verkkoyhtiölle. Kaikki viestejä koskevat oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä ehdoissa, pidätetään verkkoyhtiölle.
 14. Tavaramerkki "Elenia" ja kaikki muut Elenia Oy:n tahi sen kanssa samassa yritysryhmässä (Group) olevien yhtiöiden rekisteröidyt tai rekisteröimättömät tavaramerkit, tuotenimet, liikemerkit, liiketunnukset, toiminimet, verkkotunnukset, tunnuslauseet ja palvelut ovat edellä mainittujen yhtiöiden tavaramerkkejä tai tunnuksia. SMS-palvelun käyttöä ei voi tulkita minkään viesteissä esiintyvän merkin, nimen tai tunnuksen käyttö- tai muun oikeuden myöntämiseksi ilman verkkoyhtiön etukäteistä kirjallista suostumusta.
 15. Asiakkaalla ei ole oikeutta lähettää saamiaan viestejä edelleen, muuttaa viestejä, asettaa niitä jakeluun, käyttää viestejä tai niiden sisältöä kaupallisiin tarkoituksiin tai julkaisutarkoituksiin eikä käyttää viestejä muuten kuin omaan käyttöönsä.
 16. Asiakkaan kyseistä sähkönkäyttöpaikkaa koskevan verkkopalvelusopimuksen päättyessä verkkoyhtiö lopettaa SMS-palvelun tarjoamisen asiakkaalle tämän sähkönkäyttöpaikan osalta ilman eri ilmoitusta.

Elenia Oy:n postiosoite on Pl 2, 33901 Tampere ja sähköpostiosoite asiakaspalvelu@elenia.fi. Elenia Oy on rekisteröity Suomen kaupparekisteriin Y-tunnuksella 2445423-4. Elenia Oy:n arvonlisäveronumero on FI24454234. Elenia Oy:n sähkönjakelutoimintaa valvoo Energiavirasto, jonka postiosoite on Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki ja sähköpostiosoite kirjaamo@energiavirasto.fi.