Sivuston käyttö­ehdot

Yleistä sivustojen käyttämisestä

Tervetuloa Elenian sivustoille (jäljempänä ”Sivustot”). Käyttäjää kehotetaan tutustumaan näihin käyttöehtoihin (jäljempänä ”Ehdot”) huolellisesti ennen Sivustojen käyttämistä. Nämä Ehdot koskevat kaikkia eri tilanteisiin tehtyjä, eri päätelaitteilla käytettäviä Elenian sivustoja.

Sivustoja on sallittua käyttää vain kulloinkin voimassa olevien Ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Ehtoja sovelletaan kaikkiin käyttäjän toimiin Sivustoilla. Tiettyjen Sivustojen toimintojen tai osien käyttämiseen saatetaan lisäksi soveltaa erillisiä erityisehtoja. Mikäli Ehdot katsottaisiin joltakin osin pakottavan lainsäädännön vastaisiksi, sovelletaan tältä osin pakottavaa lainsäädäntöä, mutta muilta osin Ehtojen katsotaan säilyvän voimassa.

Palveluntarjoaja

Elenia Oy sekä sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvat yhtiöt
Y-tunnus: 2658611-8
Patamäenkatu 7, 33901 Tampere
Puhelin: 020 586 11
Sähköposti: asiakaspalvelu@elenia.fi

Immateriaalioikeudet

Sivustot ja niiden sisältö, kuten ohjelmistot, tekstit, kuvat ja grafiikat (jäljempänä ”Sisältö”), ovat Palveluntarjoajan tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, joka on suojattu tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla.

Kaikki Sivustoihin ja Sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet (kuten tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet) ja niiden käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluvat Palveluntarjoajalle tai sen yhteistyökumppaneille. Käyttäjä on velvollinen säilyttämään kaikissa Sisällön tulosteissa ja kopioissa kaikki kyseisen Sisällön sisältämät tekijänoikeuksiin ja muihin oikeuksiin liittyvät ilmoitukset. Palveluntarjoaja ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

Sivustojen käyttämiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet

Palveluntarjoaja myöntää käyttäjälle ei-yksinomaisen, siirtokelvottoman, Palveluntarjoajan peruutettavissa olevan käyttöoikeuden päästä Sivustoille ja käyttää Sivustoja Ehtojen mukaisesti. Sivustojen käyttö ei anna käyttäjälle immateriaalioikeuksia mihinkään tietoon tai Sisältöön Sivustoilla.

Sivustojen osana Palveluntarjoaja voi tarjota käyttäjälle Palveluntarjoajan tai sen lisenssinantajien kehittämää Sisältöä. Palveluntarjoaja myöntää käyttäjälle ei-yksinomaisen käyttöoikeuden Sisällön käyttämiseksi määrättyyn tarkoitukseen, ellei Sivustojen toimintojen mahdollisissa erityisehdoissa ole toisin mainittu.

Palveluntarjoaja myöntää käyttäjälle näissä Ehdoissa määritellyn rajoitetun Sivustojen käyttöoikeuden ainoastaan käyttäjän omaan, ei-kaupalliseen käyttöön. Käyttäjällä on oikeus katsella ja lukea Sivustoja ja Sisältöä. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata tai jäljentää Sisältöä eikä osittainkaan sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, siirtää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa Sisältöä, ellei näissä Ehdoissa tai Sivustojen osien erityisehdoissa niin ole erikseen mainittu. Sivustojen tai Sisällön käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin on nimenomaisesti kielletty. Palveluntarjoaja ei myönnä käyttäjälle mitään muita oikeuksia Sivustoihin tai Sisältöön kuin näissä Ehdoissa erikseen mainitut oikeudet.

Käyttäjä ei saa keskeyttää tai muutoin häiritä tai yrittää keskeyttää tai häiritä Sivustojen toimintaa tai toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää Sivustoja millään tavoin (mm. virusten tai ajastettujen häiriöohjelmien avulla).

Käyttäjä ei saa käyttää Sivustoja (a) käyttämällä automatisoituja järjestelmiä tai keinoja päästäkseen oikeudetta, hankkiakseen, kopioidakseen tai seuratakseen mitään Sivustojen osaa; (b) sellaiseen otsikko- tai tunnistetietojen käsittelemiseen, jolla pyritään peittämään Sivustojen kautta välitetyn sisällön alkuperä; (c) Palveluntarjoajan edustajana esiintymiseen; (d) muunlaiseen väärien tietojen antamiseen; (e) lain tai hyvän tavan vastaisen, kolmansien oikeuksia loukkaavan, halventavan tai muutoin julkaistavaksi soveltumattoman taikka oikeudettomasti joitain tuotteita tai palveluita mainostavan aineiston tai sisällön julkaisemiseen tai välittämiseen; taikka (f) muihin lainvastaisiin toimiin (kuten roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen lähettämiseen).

Palveluntarjoaja ei tarkasta käyttäjän Sivustoilla julkaisemaa tai välittämää sisältöä eikä ole siitä vastuussa. Käyttäjä vastaa siitä, että käyttäjä julkaisee, toimittaa, lähettää tai välittää Sivustoilla vain sellaista tietoa tai sisältöä, johon tai jonka käyttämiseen käyttäjällä on rajoitukseton oikeus, mukaan lukien oikeus välittää tällainen tieto tai sisältö Palveluntarjoajalle ja antaa Palveluntarjoajalle oikeus korvauksetta ja vapaasti julkaista ja välittää tieto tai sisältö Sivustoilla kokonaisuudessaan tai osittain. Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä Palveluntarjoajalle mitään vaatimuksia, jotka perustuvat käyttäjän Sivustoilla julkaisemaan, toimittamaan tai välittämään sisältöön.

Sivustojen sisältämät linkit ulkopuolisiin sivustoihin ja ulkoiset linkit Palveluun

Sivustot voivat sisältää linkkejä sellaisiin sivustoihin, jotka ovat kolmansien osapuolien omistamia ja ylläpitämiä. Linkitetyt sivustot eivät ole millään lailla Palveluntarjoajan hallinnassa eikä Palveluntarjoaja valvo tai tarkista linkitettyjen sivustojen sisältöä. Palveluntarjoaja ei siten vastaa linkitettyjen sivustojen sisällöstä, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. Linkkien sisällyttäminen Sivustoille ei myöskään osoita mitään Palveluntarjoajan ja linkitetyn sivuston omistavan tai ylläpitämän kolmannen tahon välisestä suhteesta tai siitä, että Palveluntarjoaja millään tavoin kannattaisi tai mainostaisi linkitetyn sivuston palveluita.

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Sivustoille sisältyvien linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois Sivustoilta ja että käyttäjä käyttää linkitettyjä sivustoja omalla vastuullaan. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan huolellisesti linkitetyn sivuston käyttöehtoihin ja mahdollisiin muihin ohjeisiin ennen linkitetyn sivuston käytön aloittamista.

Sivustoille johtavan ulkoisen linkin tulee viitata suoraan Sivustojen pääsivulle ja avautua itsenäiseen selainikkunaan eikä linkittävän sivuston omaan kehykseen. Linkin ulkoasu, sijoitus ja muut ominaisuudet eivät saa vaikuttaa haitallisesti Palveluntarjoajan maineeseen tai sen tavaramerkkien goodwill-arvoon taikka luoda virheellistä vaikutelmaa siitä, että linkittävä taho tai sen palvelut tai tuotteet liittyisivät Palveluntarjoajan toimintaan tai olisivat sen sponsoroimia. Linkki ei saa myöskään sisältää Palveluntarjoajan tavaramerkkejä kuviomuodossa.

Palveluntarjoajalla on oikeus yksinomaisen harkintansa perusteella kieltää linkitys Sivustoille, vaikka se täyttäisi edellä kerrotut ehdot.

Vastuunrajoitukset ja vahingonkorvaus

Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että Sivustot ovat käyttäjän käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan myönnä mitään takuita Sivustojen toimivuudesta tai sen Sisällöstä, vaan ne tarjotaan ”sellaisina kuin ne ovat”.

Palveluntarjoaja ei vastaa siitä, että Sivustot ovat käyttäjän käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Sivustoilla välitettävien tietojen tai Sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista eikä oikeuksien loukkaamattomuudesta. Sivustot, niiden toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia verkkoyhteyksistä, käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta ja tuetuista sisällön formaateista.

Palveluntarjoaja ei takaa Sivustojen, niiden Sisällön tai Sivustojen kautta välitettävien tietojen, kuten uutiskirjeiden, tietoturvaa (mm. sitä, etteivät Sivustot tai niiden kautta välitettävät tiedot milloinkaan sisällä viruksia tai muita haitallisia osia) eikä vastaa siitä. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Käyttäjän Sivustojen välityksellä lähettämistä tai vastaanottamista taikka lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista (mukaan lukien mm. liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat Sivustojen tai Sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai Sivustojen tai Sisällön minkäänlaisesta muusta hyödyntämisestä tai hyödyntämättä jättämisestä, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeudenloukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Palveluntarjoajalle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Joka tapauksessa Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Palveluntarjoajalle kaikki tappiot, kustannukset ja vahingot, joita Palveluntarjoajalle aiheutuu kolmansien tahojen esittämistä vaatimuksista, jotka perustuvat siihen, että käyttäjä rikkoo näitä Ehtoja.

Ehtojen ja Sivustojen muutokset

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa näitä Ehtoja harkintansa mukaan. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu Sivustoilla.

Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta muuttaa Sivustoja tai niiden Sisältöä sekä rajoittaa Sivustojen tai niiden toimintojen käyttämistä tai keskeyttää sen taikka lopettaa Sivustojen, niiden Sisällön tai minkä tahansa osion tai toiminnon tarjoamisen kokonaan. Palveluntarjoaja huomioi sähkömarkkinalainsäädännön mahdollisesti sisältämät velvoitteet digitaalisten palveluiden tarjoamisessa.

Sovellettava lainsäädäntö ja riitojenratkaisu

Sivustojen käyttämiseen ja näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan ensiasteena Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Kuluttajakäyttäjä voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.