Olet täällä

Elenia vastaa Finnwatchin väitteisiin: Yli miljardin euron investoinnit sähköverkkoon ovat syöneet Elenian tulosta ja heijastuneet verotettavaan tulokseen

Finnwatch on julkaissut sähköverkkoyhtiöiden verotuksesta raportin, jonka väitteisiin Elenia haluaa vastata.

Sähköverkkoyhtiöt vievät eteenpäin mittavia investointeja uudistaakseen sähköverkkoa tulevaisuuden tarpeisiin. Suomi tarvitsee älykkään ja vahvan sähköverkkoinfran myös uusiutuvan energian hyödyntämiseksi osana ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Elenian toiminnan perusta on vastuu sähkönjakelun varmuuden parantamisesta digitaalisen arjen tarpeisiin. Elenia on investoinut viimeisen vuosikymmenen aikana yli miljardi euroa ikääntyvän sähköverkon uudistamiseen. Nämä investoinnit ja niihin liittyvät poistot ovat rasittaneet Elenian tulosta. Elenia on maksanut veroa verotettavasta tuloksestaan samaan tapaan kuin muutkin yhtiöt Suomessa.

Elenia noudattaa hyvän hallintotavan korkeimpia vaatimuksia, ylläpitää hyvää yhteistyötä viranomaisten kanssa ja huolehtii kaikista verovelvoitteistaan.

Finnwatch nostaa artikkelissaan esiin muun muassa aikaisemmat osakaslainat sekä muutokset konsernirakenteessa. Elenia perustelee näitä toisin kuin Finnwatch.

Elenia on rahoittanut sähköverkon uudistusinvestointejaan lainarahoituksella. Omistajien rahoitus yhdessä ulkopuolisen lainarahoituksen kanssa on luonut Elenialle toimintaedellytykset. Yhtiön edellisten omistajien Elenialle myöntämät lainat käsiteltiin verotuksessa samalla tavalla kuin ne olisi käsitelty, mikäli rahoitus olisi tullut suoraan osakkeenomistajilta. Ulkopuoliselle rahoitukselle alisteinen omistajarahoitus on ollut keskeinen syy siihen, miksi ulkoisen rahoituksen kustannukset ovat olleet edullisia. Omistajalainoituksen koron arvioinnissa Elenia käytti ulkopuolista arviointia markkinaehtoisen koron määrittelyyn.

Konsernirakennettaan Elenia yksinkertaisti vahvistaakseen omaa pääomaa, vähentääkseen hallinnollisia kustannuksia ja parantaakseen lainanhoitoa, mikä johtaa rahoituskustannusten merkittävään laskuun. Elenia varmisti konsernirakenteen muutoksen veroneutraaliuden veroviranomaisilta, ja muutos on tehty verolainsäädännön mukaisesti. Näin Elenian rakenne on nyt tasa-arvoisessa asemassa muun suomalaisen yrityskentän kanssa ja Eleniaa verotetaan samoin kuin muita yhtiöitä Suomessa. 

Elenia tekee yhteistyötä verottajan kanssa ja toimii liiketoimintansa jatkuvuuden turvaamiseksi parhaiden käytäntöjen ja lainsäädännön mukaan. Laki, säännökset ja asetukset ovat samat kaikille yrityksille ja Elenia on noudattanut niitä täsmällisesti verotuksessaan ja konsernirakenteen yksinkertaistamisessa.

Arvostamme avointa yhteiskunnallista keskustelua ja tutkivaa otetta, jotka ovat vastuullisesti toimivan yhteiskunnan peruspilareita. Autamme mielellämme faktaperustaisen journalismin tekemisessä antamalla tietoa toiminnastamme.

Faktat Eleniasta 

  • Elenialla on Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla 430 000 asiakasta ja 74 000 km sähköverkkoa, 1,5 kertaa maapallon ympäri ja siitä maakaapeloituna yli 50 %.
  • Elenian siirtohintojen korotukset ovat ohjautuneet sähkönjakelun varmuuden parantamiseen. Uudistamme vuosittain säävarmaksi ikääntynyttä verkkoa reilusti yli 3000 kilometriä. Vuonna 2028 verkostamme säävarmaa maakaapeloitua verkkoa on 75 %.
  • Hankkeissamme työllistämme yli tuhat ammattilaista eri puolilla Suomea.

Faktat sähköverkkotoiminnasta 

  • Sähköverkkotoiminta on säänneltyä verkkopalvelun hinnoittelu mukaan lukien. Sääntely perustuu sähkömarkkinalakiin ja siitä vastaa Energiavirasto.
  • Viranomainen määrittää sähkön siirtohinnoille katon, jossa merkittävä tekijä on tuottoprosentti (WACC). Se on kuluvalla valvontajaksolla historian alhaisin keskimäärin 5,2% ja on edelleen laskussa, vuonna 2023 arviolta 4,76%.
  • Siirtohinta vaihtelee eri yhtiöiden toimintaympäristön mukaan. Hintaan vaikuttavat asiakasmäärä suhteessa sähköverkon määrään sekä sähköverkon rakenne ja sijainti.
  • Suomen sähkönjakeluverkko on Euroopan parhaita kestämään kapasiteetiltaan esimerkiksi sähköistyvän liikenteen kasvun.
  • Ilmastonmuutos asettaa sähköverkolle vaatimuksia entisestään, kun sääilmiöt voimistuvat ja tuuli- ja aurinkovoiman kasvu vaatii uusia teknologiaratkaisuja. Myös digitalisoituva elämäntapa tarvitsee varmaa ja hyvälaatuista sähköä.