Energiavirasto tiedottaa: Tiedote Fi-Nergy Voima Oy:n, Fi-nergy Voima OÜ:n sekä 365 Hankinta Oy:n asiakkaille

Energiavirasto on julkaissut ohessa olevan tiedotteen sekä taustatietoa Fi-Nergy Voima Oy:n, Fi-nergy Voima OÜ:n sekä 365 Hankinta Oy:n asiakkaille. Energiaviraston ohjeistaa tiedotteellaan, miten näiden yhtiöiden asiakkaiden on välittömästi tehtävä uusi sähkönmyyntisopimus, ja kuinka verkkopalveluyhtiöiden on tiedotettava asiasta niille asiakkailleen, joilla on sähkönmyyntisopimus näiden yhtiöiden kanssa.

Taustatietoa Energiavirastolta
Energiaviraston Fingridiltä saaman tiedon mukaan Fingrid on purkanut Fi-Nergy Voima Oyn, Fi-nergy Voima OÜ:n sekä 365 Hankinta Oy:n tasevastaavan Elia Energiförsäljning AB:n tasepalvelusopimuksen alkaen 11.6.2021 klo 01:00. Tasevastaavan puuttuessa kyseiset myyjät eivät voi jatkaa avoimia toimituksia asiakkailleen.

Energiavirasto toteaa, että tasevastaavan puuttuessa Fi-Nergy Voima Oy:n, Fi-nergy Voima OÜ:n sekä 365 Hankinta Oy:n sähkön toimituksen katsotaan keskeytyvän vähittäismyyjästä johtuvasta syystä. Tämän johdosta Fi-Nergy Voima Oy:n, Fi-Nergy Voima OÜ:n ja 365 Hankinta Oy:n asiakkaiden on tehtävä uusi sähkönmyyntisopimus jonkin toisen sähkönmyyjän kanssa, jotta sähkönjakelu heille voisi jatkua.

Jos asiakas ei tee uutta sähkönmyyntisopimusta, hänen sähköntoimituksensa lähtökohtaisesti päättyy ja jakeluverkonhaltija voi keskeyttää sähkönjakelun asiakkaalle.

ENERGIAVIRASTON TIEDOTE

Tämä tiedote koskee Fi-Nergy Voima Oy:n, Fi-nergy Voima OÜ:n ja 365 Hankinta Oy:n (jäljempänä myös vähittäismyyjä) asiakkaita, joille heidän jakeluverkonhaltijansa on ilmoittanut sähköntoimituksen päättymisestä vähittäismyyjästä johtuvasta syystä.

Energiavirasto kehottaa ilmoituksen saaneita asiakkaita tekemään uuden sähkönmyyntisopimuksen viipymättä valitsemansa uuden sähkönmyyjän kanssa. Jos asiakas ei tee uutta sähkönmyyntisopimusta, hänen sähköntoimituksensa lähtökohtaisesti päättyy. Sähkömarkkinalaissa (588/2013) on säädetty jakeluverkonhaltijalle velvollisuus ilmoittaa asiakkaalle keskeyttämisestä myyjästä johtuvasta syystä ennen sähkönjakelun keskeyttämistä.

Lisäksi jakeluverkonhaltijan on huolehdittava siitä, että kuluttajalle toimitetaan sähköä vähintään kolmen viikon ajan ilmoituksen lähettämisestä. Olen saanut jakeluverkonhaltijaltani ilmoituksen, että sähkön toimitukseni päättyy, koska olen Fi-Nergy Voima Oy:n, Fi-nergy Voima OÜ:n tai 365 Hankinta Oy:n sähkönmyyntiasiakas.

Katkeavatko minulta sähköt välittömästi?

Eivät katkea. Jakeluverkonhaltijan on ilmoitettava asiakkaalle sähkönjakelun keskeyttämisestä ja sen syystä ennen keskeyttämistä. Laissa on asetettu jakeluverkonhaltijalle velvollisuus huolehtia sähkön toimittamisesta kuluttaja-asiakkaille vähintään kolmen viikon ajan siitä, kun jakeluverkonhaltija on lähettänyt ilmoituksen kuluttaja-asiakkaalle sähkön jakelun keskeyttämisestä. Jakeluverkonhaltijalla on oikeus keskeyttää sähkönjakelu asiakkaalle, mikäli kolmen viikon kuluessa jakeluverkonhaltijan ilmoituksen lähettämisestä kuluttaja-asiakas ei ole tehnyt uutta sähkönmyyntisopimusta jonkin sähkönmyyjän kanssa eikä uuden sähkönmyyjän toimitus ole alkanut. Jakeluverkonhaltijan vastuu on siis väliaikainen.

Mitä tapahtuu, jos en tee mitään? Siirrynkö automaattisesti jonkin sähkönmyyjän asiakkaaksi?

Ette siirry. Asiakkaan täytyy itse tehdä uusi sähkönmyyntisopimus jonkin sähkönmyyjän kanssa. Tietoa eri sähkönmyyjien sähkötarjouksista on saatavilla mm. Energiaviraston ylläpitämästä www.sahkonhinta.fi -palvelusta.

Jakeluverkonhaltijan velvollisuus huolehtia sähkön toimittamisesta kuluttajalle päättyy kolmen viikon kuluttua siitä, kun jakeluverkonhaltija lähetti ilmoituksen sähkön jakelun keskeyttämisestä. Verkonhaltijalla on oikeus katkaista asiakkaan Tiedote 2 (3) 11.6.2021 sähköt, mikäli asiakas ei ole tähän mennessä tehnyt uutta sähkönmyyntisopimusta jonkin sähkönmyyjän kanssa eikä uuden sähkönmyyjän toimitus ole siihen mennessä alkanut. Sähkön toimituksen jatkuminen ja keskeytyksen välttäminen edellyttävät asiakkaan omia toimenpiteitä.

Milloin uusi myyntisopimus pitää olla tehty?

Uusi myyntisopimus pitää olla tehty ennen kuin kolme viikkoa on kulunut siitä, kun jakeluverkonhaltija on lähettänyt ilmoituksen lähestyvästä keskeytyksestä. Lisäksi uuden sähköntoimituksen alkamisen järjestämiseksi tulisi uudelle myyjälle varata vähintään 14 päivän aika. Jotkut myyjät saattavat vaatia pidemmänkin ajan toimituksen aloittamiseen. Uusi sopimus pitäisi siis olla tehty viimeistään viikon kuluessa siitä, kun jakeluverkonhaltija on lähettänyt ilmoituksen lähestyvästä sähkönjakelun keskeytyksestä.

Esimerkki: Jakeluverkonhaltija lähetti kuluttajalle 14.6.2021 ilmoituksen jakelun keskeytymisestä 5.7.2021 alkaen. Tällöin asiakkaan pitää tehdä uusi sähkönmyyntisopimus viimeistään 21.6.2021, jotta uusi myyjä pystyy järjestämään sähköntoimituksen alkamaan 5.7.2021.

Miten kolmen viikon määräaika lasketaan?

Määräaika alkaa silloin, kun jakeluverkonhaltija lähettää ilmoituksen keskeytyksestä asiakkaalle. Ratkaisevaa on ilmoituksen lähetyshetki eikä ilmoituksen vastaanottohetki.

En ole kuluttaja-asiakas, vaan yritys. Koskeeko kolmen viikon määräaika minua?

Laissa oleva jakeluverkonhaltijan velvollisuus huolehtia sähkön toimittamisesta kolmen viikon ajan koskee vain kuluttaja-asiakkaita. Yritysten välillä noudatetaan sitä mitä sopimuksessa tai vakioehdoissa on sovittu.

Paljonko joudun maksamaan jakeluverkonhaltijalle siitä, että se toimittaa minulle sähköä väliaikaisesti? Vaikuttaako minun nyt päättyvä sopimukseni vähittäismyyjäni kanssa hintaan?

Asiakkaan on korvattava jakeluverkonhaltijalle sähköntoimituksesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Asiakkaalla ei ole oikeutta saada jakeluverkonhaltijalta sähköntoimitusta vastaavin ehdoin kuin vähittäismyyjän kanssa oli sovittu, joten esimerkiksi asiakkaan sähköstä maksama hinta voi poiketa myyjän kanssa aikaisemmin sovitusta. Viime kädessä, jos loppukäyttäjä ja jakeluverkonhaltija eivät sovi korvauksesta, Energiavirasto määrää korvauksen suuruuden.

Haluan reklamoida ja esittää korvausvaatimuksen vähittäismyyjälleni sopimuksen päättämisestä. Olen esimerkiksi maksanut sähköstä ennakkoon. Miten toimin?

Reklamoinnin ja sopimukseen perustuvien vaatimusten osalta toimitaan kuten minkä tahansa yritykseen kohdistuvan vaatimuksen osalta. Ensisijaisesti on suositeltavaa olla yhteydessä vähittäismyyjäänne ja esittää vaatimuksensa yritykselle suoraan.

Jos ette pääse tyydyttävään ratkaisuun yrityksen kanssa, kuluttajia asiassa neuvoo ja antaa ohjeistusta kuluttajaneuvonta (p. 029 505 3050, www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta). Tarvittaessa Kuluttajaneuvonta ohjaa kuluttajan tekemään valituksen kuluttajariitalautakuntaan. Viime kädessä korvausvaatimukset ratkaisee toimivaltainen käräjäoikeus. Energiavirastolla ei sen sijaan ole toimivaltaa tutkia yksittäiseen sopimussuhteeseen perustuvia vaatimuksia. Energiavirasto valvoo tässä asiassa ensisijaisesti jakeluverkonhaltijoiden toimintaa.

Lisätiedot Energiavirastolta:
johtaja Antti Paananen, puh 029 5050 013
johtava asiantuntija Anu Värilä, puh. 029 5050 112
lakimies Jani Kostiainen, puh: 029 5050 113