Olet täällä

Elenian ympäristötyö

Tavoitteemme on vähentää ympäristövaikutuksia kaikissa toiminnoissamme. Tärkeimpiä ympäristönäkökohtiamme ovat energia- ja resurssitehokkuus, päästöjen vähentäminen, jätteiden ja sivutuotteiden hallinta, vastuullinen maankäyttö sekä biodiversiteetin suojeleminen.

Elenian Ympäristöpolitiikka (pdf)

Energiatehokkuussopimus 2017–2025

Elenia on mukana energiateollisuuden energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmassa vuosille 2017–2025. Sopimuksen allekirjoittaneet yritykset sitoutuvat kehittämään asiakkailleen uusia innovatiivisia energiapalveluita ja energiatehokkuustoimia. Samalla yritys sitoutuu tehostamaan omia toimiaan energian jakelussa ja tuotannossa. Elenia on sitoutunut pienentämään vuotuisia sähkönjakelun häviöitään 6 prosentilla (noin 13GWh) nykytasosta vuoteen 2025 mennessä.

Energia- ja resurssitehokkuus

EU:n tavoitteena on parantaa energiankäytön tehokkuutta 20 % vuoteen 2020 mennessä. Investoimme moderniin teknologiaan, turvallisuuteen ja toimintaan ympäristön hyväksi. Korvaamme vanhoja verkostokomponentteja uusilla ja tehokkaammilla. Panostamme jakeluhäviöiden vähentämiseen. Vanhoja sähkölinjoja uudistamme maakaapeloimalla sähköverkkoa.  Sähköverkon valvontaa ja ongelmien paikallistamista varten asennamme uutta tekniikkaa. Tuemme teollisuus- ja pienasiakkaita energiatehokkuudessa. Keinoja ovat sähkönkulutuksen seurantapalvelut asiakkaille, teollisuuden konsultointipalvelut ja energiansäästön edistäminen.

Päästöjen vähentäminen

Elenialla on lukuisia hankkeita, joilla pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja kaasun käyttöä valitsemalla edistyneitä teknologioita. Pitkän tähtäimen päästötavoitteemme on alle 80 tuhatta tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2 -ekv.) vuodessa. 

Jätteiden ja sivutuotteiden hallinta

Tutkimme erilaisia tapoja, joilla toiminnastamme aiheutuvien jätteiden ja sivutuotteiden määrää voidaan vähentää, käytämme materiaaleja uudelleen, kierrätämme aktiivisesti sekä hyödynnämme energiana. Tavoitteemme on pitää kaatopaikkajätteen määrä alle 5%. Jätteitä käsitellään lupamääräysten ja säädösten mukaisesti.

Vastuullinen maankäyttö

Toimintojemme luonne vaikuttaa maisemaan niin fyysisesti kuin visuaalisestikin. Kannamme vastuun maaperän mahdollisesta saastumisesta sähköverkkojemme ja -asemiemme ympäristössä. Toiminta-alueellamme sijaitsevat saastuneet kohteet on tunnistettu ja luokiteltu ja niissä on meneillään seuranta- ja parannusohjelmat.

Biodiversiteetin suojelu

Sovitamme sähköverkostomme maisemaan ja olemme sitoutuneita suojelemaan ympäröivän luonnon kasveja ja eläimiä. Monet uhanalaisista lajeista ovat löytäneet turvapaikan maa-alueilta, jotka ovat ilmassa kulkevien sähkölinjojen alapuolella. Osia johtoalueistamme on julistettu Natura 2000 -alueiksi, jotka edustavat arvokkaita luontotyyppejä, ja joita tulee suojella EU:n avulla ja tuella. Tavoitteenamme on vapauttaa käytöstä poistuvia ilmajohtoalueita 700ha vuosittain.

Toimintaturvallisuus

Turvallisuus on tärkeä vaalimisen aihe kaikissa toimissamme. Pyrimme minimoimaan tulipalon, räjähdyksen ja vaarallisten vuotojen riskit ja suojelemaan yleisöä, ympäristöä ja työntekijöitämme. Kielteiset vaikutukset ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen minimoidaan turvallisuustyöllä ja riskienhallintajärjestelmän avulla.

Vesiensuojelu

Vesiensuojelu on niin suurelle yleisölle, viranomaisille kuin Elenialle tärkeää. Valmiustasomme on korkea, sillä monet sähköasemistamme ja sähköverkon muuntajista sijaitsevat suojeltujen vesistöjen läheisyydessä .Tavoitteenamme on tarkastaa 1500 pohjavesialueella sijaitsevaa muuntamoa sekä poistaa pohjavesialueilta yli 100 pylväsmuuntamoa vuosittain.

Ympäristöraportit

Ympäristöraportointi on olennainen osa ympäristöasioiden hallintaa. Keräämme tietoja, analysoimme niitä ja arvioimme ne. Tietoja käytetään oman ympäristötoimintamme tason tarkkailuun sekä tärkeänä työkaluna ympäristönäkökohtien yhdistämiseksi liiketoimintaprosessiimme. Olemme sitoutuneet ympäristö- ja turvallisuusasioiden jatkuvaan parantamiseen. Tästä meillä on osoituksena sertifioitu työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä ISO 45001 sekä ympäristöjärjestelmä ISO 14001.

Ympäristöviestintä

Viestimme energiatehokkuudesta verkkosivuillamme ja sosiaalisessa mediassa. Asiakkaamme saavat tietoa ja vinkkejä energian tehokkaasta käytöstä myös laskun mukana Elenia Info –lehtisessä. Tavoitteemme on tehdä yli 25 erilaista energiatehokkuuden edistämiseen liittyvää viestintäaktiviteettia vuosittain.

Linkki Vinkkejä energiansäästöön
Elenia Info -asiakaslehtiset
Vuosikertomus

1