Olet täällä

Elenian turvallisuusopas

Ennen kuin aloitat työn, tarkista että

 • Olet perehtynyt työmaahan ja sen työ- ja turvallisuussuunnitelmiin.
 • Tarvittavat luvat ja ilmoitukset on tehty ja kunnossa.
 • Olet tunnistanut riskit ja hoidat niihin liittyvät toimenpiteet.
 • Sinulla on tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet.
 • Työvälineesi ja -koneet on tarkastettu, kalibroitu ja kunnossa.
 • Työmaan merkintä, varoitus, rajaus ja suojaus ovat kunnossa.
 • Tarvittavat sähkötyöturvallisuustoimet on suoritettu.

Työmaiden turvallisuus ja valvonta

Yhteistyö ja omavalvonta takaavat turvallisuuden

Työmaiden turvallisuudesta on jokaisen huolehdittava tinkimättömästi, sillä työmaiden on oltava turvallisia niin työntekijöille kuin ulkopuolisille. Turvallisuusasioista olemme sopineet yhteistyökumppaneidemme kanssa urakka- ja palvelusopimuksissa. Työmaalla on oltava nähtävillä siihen kuuluvat turvallisuusasiakirjat. Edellytämme yhteistyökumppaneiltamme myös turvallisuuden omavalvontaa ja tarvittaessa välittömiä toimenpiteitä puutteiden korjaamiseksi.

Hyviä käytäntöjä turvallisuuskulttuuriin

Otamme käyttöön uusia hyviä käytäntöjä turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi kumppaneidemme kanssa. Turvallisuus kuuluu kumppaneidemme tavoitteisiin ja laadunarviointiin. Sovellamme yhdessä maa- ja vesirakennustyömaiden tunnettuja turvallisuuskäytäntöjä sähköverkon rakennustyömailla. Työmaiden riskien arviointia ja työturvallisuuden tarkistuslistoja nivomme luontevaksi osaksi jokapäiväistä työtä. Odotamme yhteistyökumppaneiltamme turvallisuuslupauksia. Lupaukset toimivat vahvana viestinä ja kannustimena turvallisuuskulttuurin puolesta.

Työmaaturvallisuus

Henkilökohtaiset suojaimet

Elenian työmailla ja sähköverkon alueella työasioissa liikuttaessa on käytettävä aina henkilökohtaisia suojavarusteita. Henkilökohtainen suojavarustus ja -vaatetus on valittava tehtävän ja olosuhteiden edellyttämin vaatimuksin.

Työmaiden Safety Walk -turvatarkastukset

Valvomme Safety Walk -turvatarkastuksilla pistokoemaisesti työmaiden kokonaisturvallisuuden tasoa. Tavoitteenamme on kiinnittää huomiota turvallisuusasioiden täsmälliseen ja tinkimättömään hoitoon. Käynneillä tapaamme työmailla työskenteleviä ja tarkistamme heidän kanssaan työmaan turvallisuuden. Tarkastelemme mikä on kunnossa tai tuleeko esiin puutteita. Käymme läpi kaikki havainnot paikan päällä ja käsittelemme ne myös kuukausittaisissa yhteistyöpalavereissa.

Tarkastuksessa käymme läpi

 • Työmaan turvallisuusasiakirjat
 • Suunnitelmat
 • Luvat
 • Työmaapäiväkirjan
 • Työmaan merkinnät, varoitukset, suojaukset
 • Työkoneiden tarkastukset
 • Työvälineiden ja suojalaitteidentarkastukset
 • Henkilökohtaiset pätevyydet ja suojavarusteet
 • Tiealueella työskentelyn

Suurhäiriötilanteiden turvallisuus

Myrsky, ukkoset ja lumikuormat tekevät työstä vaativaa

Pahimman myrskyn aikana työtä ei voi aloittaa turvallisuuden takaamiseksi, vaan tarvittaessa on odotettava tilanteen rauhoittumista. Sähkönjakelun suurhäiriöissäkin toimimme tinkimättömästi vallitsevien turvallisuusohjeiden ja -määräysten mukaan.

Suurhäiriöiden hoito on yleensä vaativampaa kuin normaali työ. Korjauskohteita on paljon, tilanteet vaihtuvat nopeasti, olosuhteet voivat olla vaikeat ja samalla työalueella tai lähistöllä voi työskennellä useita ja myös eri urakoitsijoiden työryhmiä. Työhön maastossa voi osallistua tilapäistäkin ammattihenkilöstöä.

Myrskypuuston raivaus on yksi haastavimmista suurhäiriötehtävistä. Varmistamme ja takaamme aina myös mahdollisen ulkopuolisten ammattilaisten sähkö- ja työturvallisuuden. Ulkopuoliset voivat työskennellä vain valvotusti.

Sähköverkon käyttötoimintaan liittyvä viestintä

 • Sähköverkon käyttötoimintaan liittyvä viestintä on selkeää, lyhyttä ja ymmärrettävää niin, että erehtymisen vaaraa ei synny.
 • Tunnistaminen tapahtuu etu- ja sukunimellä.
 • Viestintä tapahtuu suomenkielellä.
 • Kytkentämääräykset on toistettava ja kuitattava.

 

Sähkötyöturvallisuus

Ammattilainen huolehtii tinkimättömästi sähkötyöturvallisuudesta

Sähkötyöturvallisuuden tinkimätön noudattaminen kaikissa tilanteissa on turvallisuuden tae. Turvallisuustoimenpiteet on tehtävä aina ohjeiden mukaisesti ja huolella. Sähköverkossa työskentelevien on koko ajan tiedostettava työnsä riskit. Työskentelyyn johtojen ja laitteistojen läheisyydessä on perehdyttävä huolella.

Sähkötyöturvallisuustoimenpiteet

 • Kytkentälupa
 • Varmistuminen oikeasta kytkinlaitteesta
 • Erottaminen
 • Lukitus ja kilpi ja sen merkintä
 • Jännitteettömyyden toteaminen
 • Työmaadoittaminen
 • Muista takasyötön vaara

Sähköverkoston turvallisuus

Vastuullamme on sähköverkon turvallisuus meille kaikille

Pidämme sähköverkoston kunnosta hyvää huolta. Sen pitää olla turvallinen kaikille; niin työtään tekeville ammattilaisille, asiakkaille kuin kenelle vaan. Seuraamme verkoston kuntoa tarkastuksin.

 • Kaikista turvallisuushavainnoista on ilmoitettava välittömästi, jotta voimme hoitaa asian kuntoon mahdollisimman nopeasti.
 • Korjaamme turvallisuuteen liittyvät viat ja puutteet aina mahdollisimman pian.
 • Sähköverkkoa koskevan dokumentoinnin oikeellisuus on oltava kunnossa.

Käyttöönotot ja dokumentointi

Sähköverkon dokumentoinnin oikeellisuus ja ajantasaisuus ovat turvallisuuden avainasioita. Virheellisestä dokumentaatiosta voi syntyä vakavia vaaratilanteita. Asennukset on dokumentoitava viipymättä ja tarvittavat merkinnät tehtävä laitteistoon. Asennusten käyttöönottotarkastus ja pöytäkirja siitä on tehtävä huolella ennen sähkön kytkemistä kohteeseen. Viankorjauksista on myös tehtävä käyttöönottotarkastus. Pöytäkirjaa ei tarvitse tehdä yksittäisen komponentin vaihdosta tai korjauksesta.

Toimipaikkojen turvallisuus

Elenialaiset kantavat yhteistä vastuuta

 • Tunnemme toimipaikkojemme pelastussuunnitelmien sisällön.
 • Osaamme toimia hätätilanteissa – tehdä hälytyksen, aloittaa ensisammutuksen ja auttaa pelastustöissä sekä antaa ensiapua.
 • Osaamme toimia väkivallan uhkatilanteissa annettujen ohjeiden mukaan.
 • Huolehdimme tilojen lukituksista ja siitä, ettei ulkopuolisia pääse tiloihimme ilman lupaa tai valvontaa.
 • Pidämme työpaikat siisteinä ja hyvässä järjestyksessä.

Tietoturvallisuus

 • Huolehdimme, etteivät ulkopuoliset saa heille kuulumatonta tietoa.
 • Pidämme huolta henkilökohtaisista salasanoistamme.
 • Varmistamme, että tietojärjestelmiimme pääsevät vain siihen oikeutetut.
 • Emme lataa mitään ohjelmia tietokoneellemme ilman IT-henkilöstön lupaa.
 • IT-ongelmissa olemme aina yhteydessä IT Help desk -palveluumme.
 • Turvallisuushavainto
  Havainto turvallisuusrikistä. Mitään ei ole vielä tapahtunut, mutta ainekset ovat olemassa.
 • Tapaturma
  Tilanne, jossa on sattunut henkilövahinko.
 • Uhkaus
  Henkilöä tai yhtiötä kohtaan on esitetty uhkaus.
 • Varkaus
  Sähkön varastaminen mittauksen ohi. Materiaalin varastaminen.
 • Ilkivalta
  Yhtiön omaisuuteen, verkostoon kohdistuva ilkivalta.
 • Läheltä piti -tilanne
  Tapahtuma tai vaaratilanne, jossa olisi voinut käydä huonosti.
 • Tietomurto
  Tunkeutuminen yhtiön tietojärjestelmiin. Muun aineiston asiaton, luvaton käyttö.

Turvallisuustapahtumien hoito

Ennakointi ja opiksi ottaminen edistävät turvallisuutta

 • Työtekijämme ja sopimuskumppanimme voivat ilmoittaa turvallisuuteen liittyvistä havainnoista ja tapahtumista web-palvelun kautta.
 • Jokainen havainto ja ilmoitus turvallisuuteen liittyvästä tapahtumasta on arvokas ja siitä voi olla ratkaisevaa ennalta ehkäisevää hyötyä toisille.
 • Näistä voimme ottaa opiksi ja toiset voivat välttyä samanlaisilta tapahtumilta tai tapaturmilta.
 • Turvallisuustapahtumat ovat anonyymeinä henkilökunnan ja sopimuskumppaneiden katsottavissa.
 • Käymme tapahtumat läpi tiimipalavereissa ja yhteistyökumppaneiden kuukausipalavereissa. Samalla sovimme tarvittavista jatkotoimista.
 • Yhteenveto käsitellään kuukausittain Elenian hallituksen, johtoryhmän ja yksiköiden kokouksissa.

Toimintaohjeet hätätilanteissa

Näin toimit hätätilanteessa

1. Arvioi tilanne

2. Pelasta

3. Estä lisäonnettomuudet

4. Soita 112

5. Anna hätäensiapua
 

6. Ilmoita tapahtuneesta välittömästi
esimiehelle ja käyttökeskukseen

7. Muista - sähköiskun saaneen on käytävä lääkärissä

8. Tee turvallisuutapahtumasta ilmoitus Elenialle