Työtur­vallisuus

Asentaja työssään

Vastuullista työturvallisuutta

Vastuullisuutemme perusasioita on varmistaa, että kaikilla on turvallinen ja terveellinen työympäristö. Sekä elenialaisilla että kumppaneillamme on oltava vaadittava pätevyys ja osaaminen hoitaa omalla vastuulla olevat tehtävät. Turvallisuusosaaminen on olennainen osa jokaisen omaa ammattitaitoa.

TEKO - terveenä kotiin

TEKO – terveenä kotiin -hankkeessa ovat mukana kaikki Elenian sähköverkon rakentamisen ja kunnossapidon pääurakoitsijat. Yhtiöt kantavat verkostona myös vastuuta, että tietoisuus ja turvalliset työtavat menevät käytäntöön yhtiöiden alihankkijoille. Hankkeen vaikutus ulottuu jopa tuhanteen työntekijään Elenian työmailla.

TEKO – terveenä kotiin -hanke nostaa turvallisuuden eri tavoin näkyvästi esiin. Kaikki tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet käsitellään niiden välttämiseksi tulevaisuudessa. Elenian ja kumppaneiden turvallisuuskoulutus ja -perehdytys on jatkuvaa.

Terveenä kotiin -turvallisuussäännöt

Terveenä kotiin -turvallisuussäännöt kertovat yksinkertaisessa muodossa jo laista ja säännöksistä tutut työturvallisuusohjeet. Turvallisuussääntöjä on noudatettava Elenian työmailla aina, ja ne koskevat kaikkia Elenian töissä olevia sekä työmailla vierailevia. Turvallisuussäännöt koostuvat kahdesta osasta, joista toisella nostetaan esiin turvallisuusasenteen merkitystä työturvallisuudessa ja toisessa keskitytään turvallisiin työtapoihin eri tehtävissä.

Tärkeintä on se, että jokaisella on oikeus ja velvollisuus pysäyttää työt työmaalla, jos niitä ei voida suorittaa turvallisesti.

Turvallisuusasenteeni

1. Pysäyttämällä vaarallisen työn voin pelastaa hengen – Minulla on oikeus ja velvollisuus pysäyttää työ, jos sitä ei voi tehdä turvallisesti.
2. Osaan työni – Perehdytykseni ja ammattitaitoni vastaavat jatkuvasti työni vaatimuksia.
3. Mietin ensin – En oleta, kysyn ja neuvon. Suunnittelen työni riskit minimoiden. Kun tehtävään tai olosuhteisiin tulee muutoksia, arvioin riskit uudelleen.
4. Välitän – Huolehdin omasta ja muiden turvallisuudesta. Pidän yllä työkykyäni ja huolehdin jaksamisestani.  

Turvallisuussäännöt

5. Työmaan turvallisuus – Merkitsen ja suojaan työalueen. Huolehdin, että työmaalla on turvallista minulle, työkavereille ja ulkopuolisille.
6. Kone- ja nostotyöt – Pidän turvaetäisyyden koneisiin ja taakkoihin. Kommunikoin työn aikana yhteisesti sovituilla tavoilla.
7. Liikenne – Reagoin muuttuviin olosuhteisiin liikenteessä. En aiheuta liikennekäyttäytymiselläni kenellekään vaaraa.
8. Korkealla työskentely – Käytän asianmukaisia putoamissuojaimia. Huolehdin, ettei kukaan työkohteen alapuolella joudu vaaraan. 
9. Suojavarusteet ja työvälineet – Käytän oikeilta ja ehjiä suojavarusteita. Teen työni sovituilla työmenetelmillä sekä työvälineillä.
10. Sähkötyöt – Varmistan joka kerta jännitteettömyyden tai jännitetyömenetelmän oikeellisuuden. Tiedän työntekooni vaikuttavat sähkö-turvallisuusriskit ja noudatan vaatimuksia.

Sähköasentaja työvaatteissa ja tekee käsillään sydämen kuvan.

Turvallisuuden perusta on oikea asenne

Käytännössä turvallisuutta toteuttavat yhtä lailla asianmukaiset henkilösuojaimet, aidat ja opasteet työmailla, koulutus, perehdytys, ohjeet, oppaat ja riskiarvioinnit kuin kokemuksen tuoma varmuus ja alituinen valppaus. Yhteiset pelisäännöt varmistavat turvallisen työn tekijöille sekä turvallisuuden työmaiden läheisyydessä oleville. Ammattilainen paneutuu turvallisuuteen myönteisellä asenteella ja tekee työnsä turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Säännöt ja ohjeet on luotu jokaisen sähköverkkoa rakentavan ja sitä käyttävän turvaksi. Ne on tehty meille kaikille. Lue lisää työmaiden turvallisuudesta.

ASentajapari kävelee

Ennalta suunnittelu ja riskiarviointi takaa turvallisuuden läpi työn

Ennalta hyvin laaditut suunnitelmat ja niiden noudattaminen sekä riskien arviointi varmistavat turvallisen työn toteutuksen. Riskiarvio tehdään jokaiselle työlle. Riskien arviointi aloitetaan työn suunnitteluvaiheessa ja sen jatkuva päivittäminen on edellytys työn etenemiselle. Riskiarvion tarkoitus on ohjata työn suorittaja havaitsemaan vaaran paikat ja ensisijaisesti poistamaan riskien aiheuttajat. Mikäli riskien poistaminen ei ole mahdollista, suunnitellaan vaihtoehtoinen turvallinen työtapa. Ennen työn aloittamista laaditaan turvallisuussuunnitelma riskiarvion pohjalta ja siitä ilmenee, millä tavoin työ tehdään turvallisesti. Turvallisuussuunnitelmassa huomioidaan liikenteenohjaus, kaivantojen suojaaminen, työmaan turvallisuus ja ulkopuolisten turvallisuuden varmistaminen.

Työmaa

Työmaavalvonta on yhteinen asia

Työmaan turvallisuutta seurataan ja varmistetaan erilaisin tarkastuksin. Tarkastuksia suorittavat tilaajan ja päätoteuttajan lisäksi kaikki työmaalla työskentelevät, alihankkijat ja ulkopuoliset tarkastajat. Valvonnalla varmistetaan, että verkon rakentaminen on turvallista sekä rakentajille että sivullisille. Rakennettavan sähköverkon on täytettävä Elenian vaatimukset ja oltava turvallinen käyttää.

Piirroskuva asentajan henkilösuojaimista

Elenian työmaalla vaaditut suojaimet

  • Suojakypärä leukahihnalla
  • Naulaanastumis- ja varvassuojalla varustetut turvakengät
  • Silmäsuojaimet
  • Vähintään luokan 2 varoitusvaatetus
  • Henkilökortti veronumerolla, Elenian yhteistyökortti
  • Muut vaadittavat henkilösuojaimet työkohtaisesti
  • Suojaimet vaaditaan myös työmaalla vierailevilta

Tavoitteenamme on, että jokainen Elenian töitä tekevä pääsee joka päivä terveenä kotiin!

Lue lisää Elenian turvaoppaasta!