Elenian ja kumppaneiden Turvallisuusmanifesti

Elenia on kumppaneittensa kanssa allekirjoittanut yhdessä laatimansa Turvallisuusmanifestin ja sitoutunut toimimaan arjen työssä sen mukaisesti. Turvallisuusmanifesti tähtää sähköverkon rakentamisen ja kunnossapidon työturvallisuuden tason nostoon. Yhteisenä tavoitteena on, että tapaturmia ei tapahdu.

Suomi ei yleisesti ottaen yllä rakentamisessa – ei myöskään sähköverkon rakennus- ja kunnossapitotöissä – työturvallisuudessa kansainvälisesti parhaimmalle tasolle. Turvallisuusmanifestin ja siihen liittyvän toiminnan tarkoitus on yhdessä Elenian verkonrakennuksen ja kunnossapidon kumppaniyhtiöiden kanssa vahvistaa jatkuvasti vastuullisempaa työturvallisuuden asennetta. Yhtiöiden toimitusjohtajat ovat yhtiönsä allekirjoituksin sitoutuneet Turvallisuusmanifestin tavoitteisiin paremmasta työturvallisuudesta.

TEKO – terveenä kotiin -hankkeessa ovat mukana kaikki Elenian sähköverkon rakentamisen ja kunnossapidon pääurakoitsijat. Yhtiöt kantavat verkostona myös vastuuta, että tietoisuus ja turvalliset työtavat menevät käytäntöön yhtiöiden alihankkijoille. Hankkeen vaikutus ulottuu jopa tuhanteen työntekijään Elenian työmailla.

TEKO - terveenä kotiin -hanke nostaa turvallisuuden eri tavoin näkyvästi esiin. Kaikki tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet käsitellään niiden välttämiseksi tulevaisuudessa. Elenian ja kumppaneiden turvallisuuskoulutus ja -perehdytys on jatkuvaa.

TURVALLISUUSMANIFESTI

Sitoudumme henkilökohtaisesti ja edustamiemme yritysten, niiden työntekijöiden ja alihankkijoiden puolesta kehittämään turvallisuuskulttuuria ja toimintamalleja, sekä aktiivisesti varmistamaan alla mainittujen asioiden toteutumisen.

Tavoite
Johdamme, kehitämme ja valvomme toimintatapojamme ja turvallisuuskulttuuriamme siten, että tapaturmia ei enää tapahdu.

Edellytykset
Varmistamme, että kaikilla työkohteissamme työskentelevillä on vaadittava tieto, ymmärrys, osaaminen ja mahdollisuus toteuttaa turvallisia ja terveellisiä toimintatapoja työssään.

Varmistamme, että työympäristössämme toteutuu turvallisuuskulttuuri, joka mahdollistaa epäkohtiin puuttumisen ja tarvittaessa työn keskeyttämisen, mikäli turvallisuus ei ole kunnossa.

Huolehdimme, että jokainen työmaalla toimiva henkilö, aliurakoitsijat mukaan lukien, saa asianmukaisen perehdytyksen työtehtäväänsä, työn toteuttamiseen ja turvallisuusasiakirjoihin.

Käytäntö
Varmistamme, että jokainen työkohteessa työskentelevä henkilö käyttää vaadittuja henkilökohtaisia turvavarusteita työmaalla ja että jokaisen työntekijän pätevyyskoulutukset ovat voimassa.

Huolehdimme, että jokaisella työkohteessa työskentelevällä on aina käytössään asianmukaiset, hyväksytyt ja turvalliset työkalut ja -menetelmät.

Noudatamme aina työssämme lakeja, viranomaismääräyksiä, toimialamme standardeja ja turvallisia käytäntöjä.

Valvomme ja edistämme jatkuvasti työmaidemme turvallisuutta varmistaen myös sivullisten turvallisuuden.

Oppiminen
Raportoimme ja analysoimme työkohteissamme tapahtuneet vaaratilanteet ja tapaturmat ottaaksemme niistä opiksi niin, etteivät tilanteet toistu. Lisäksi tapaturmat käsitellään asianomaisten yhtiöiden toimitusjohtajien kesken viipymättä. Valvomme jatkuvasti turvallisuustavoitteidemme toteutumista.

Turvallisuus on yhteinen asia ja tällä tahdonjulistuksella vetoamme yhdessä jokaiseen työympäristössämme toimivaan tahoon. Sitoudumme noudattamaan näitä turvallisuuslinjauksia ja käyttämään ainoastaan alihankkijoita, jotka ovat valmiit sitoutumaan tähän sopimukseen.

Näin varmistamme, että jokainen pääsee työmaalta ja työmaiden läheisyydestä aina terveenä kotiin.