Olet täällä

Maanomistajan opas

Johtoalueen käyttöoikeussopimus

Infraverkon sijoittamisesta sovitaan kirjallisesti maanomistajan kanssa

Sijoittamisesta tehdään maanomistajan kanssa aina kirjallinen johtoalueen käyttöoikeussopimus. Sopimus antaa Elenialle käyttöoikeuden sovitulle alueelle, mutta maan omistus pysyy maanomistajalla.

Johtoalueen käyttöoikeussopimus perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin. Sopimuksia tehdään kaksi samansanaista kappaletta, joista toinen maanomistajalle ja toinen Elenialle. Mikäli kiinteistöllä on useampi omistaja, tarvitaan kaikilta omistajilta allekirjoitus tai valtakirjat. Elenian puolesta sopimuksen allekirjoittaa valtuutettu kumppani.

Sopimus on mahdollista allekirjoittaa sähköisesti tai paperisena. Sähköinen allekirjoitus edellyttää, että allekirjoittajalla on verkkopankkitunnukset, sillä tunnistautuminen tehdään niiden avulla. Allekirjoituskutsu lähetetään sähköpostitse, joten myös sähköpostiosoite tarvitaan.

Paperiset sopimuskappaleet kumppani lähettää postitse. Kirjeessä on mukana palautuskuori, jonka postimaksu on maksettu. Elenian puolesta allekirjoitettu sopimuskappale palautetaan maanomistajalle. Sopimuksen teon yhteydessä maanomistajalle ilmoitetaan suunnittelu- ja rakennusvaiheen yhteyshenkilöt.

Johtoaluekorvaukset

Korvauskäytännöt

Korvauksia maksetaan Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti haitasta ja vahingosta ja ne jakaantuvat maapohja-, estehaitta- ja työstä mahdollisesti aiheutuneiden haittojen korvaamiseen. Kaikki korvaukset ovat kertakorvauksia.

  • Minimikorvaus korvattavissa tapauksissa on 20 euroa.  Maksamme sopimuskorvauksen viimeistään kahden kuukauden kuluttua rakennustöiden aloittamisesta edellyttäen, että allekirjoitettu sopimus on palautunut meille. Korvaus tiliöidään ja hyväksymme korvauksen maksuun.
  • Suunnittelun, rakentamisen tai kunnossapidon yhteydessä aiheutetut johtoalueen ulkopuolella tehdyt vahingot on korvattava erikseen, koska korvausperusteet eivät pidä niitä sisällään.
  • Itse liittyjää varten rakennettavaa kaapelia ei korvata. 

Miksi Säävarma

Kaapeloitu infraverkko on säävarma ja pitkäikäinen

 

Yhteiskunnan, yritysten ja kotien arki ei suju ilman sähköä, ja arkemme ei kestä sähkökatkoja. Tavoitteemme on parantaa sähkön laatua eli laajentaa häiriötöntä ja varmaa sähkönsaantia. Sähkökatkot tulevat kalliiksi kaikille ja yhteiskunnan perustan pitää toimia. 

Maakaapeloitu sähköverkko on säävarma. Sitä eivät tuulet, tuiskut eivätkä ukkoset vaurioita. Koko Suomen sähköverkosta kaksi kolmasosaa on ilmajohtoa ja alttiina sääilmiöille. Elenian sähköverkosta eli runko- ja jakeluverkosta on maakaapeloituna 50 %. Nostamme maakaapeloidun verkon osuuden 75 prosenttiin vuoteen 2028 mennessä.

Säävarmaa sähköverkkoa kannattaa tehdä nyt, kun ilmajohtoverkkoja joka tapauksessa uusitaan. Kannamme vastuumme tulevista sukupolvista ja yhteiskunnan arjen sujumisesta jo nyt. Maakaapeli kestää säitä ja on ympäristöystävällinen.

Maakaapelit kestävät käytössä oikein asennettuna useita vuosikymmeniä. On olemassa kaapeleita, jotka ovat olleet käytössä lähes sata vuotta. Nykyisellään kaapeleiden teknistaloudellinen elinikä on määritelty 40–50  vuoteen. Kaapeliverkossa vikojen määrä on huomattavasti pienempi kuin ilmajohtoverkossa, eivätkä säät vaikuta kaapeliin. Useimmat yksittäiset syyt kaapelivikoihin liittyvät maan kaivamiseen ja siksi onkin tärkeää olla aina yhteydessä Eleniaan ennen kaivamisen aloittamista.

Lisätietoja kaapeleiden sijaintitietopalvelusta

 

Säävarman rakentaminen mailleni

Säävarman sähkön tie maan alle


Otamme kaapelointikohteiden valinnassa huomioon sähköverkon toimitusvarmuuden, sähkön tehonsiirron riittävyyden, verkon kunnon ja iän sekä ympäristön. Kaapelointihankkeen alussa suunnitellaan alustava reitti. Kumppanimme maastosuunnittelija tarkentaa reittiä ja suunnittelee yhdessä maanomistajan kanssa reitin, joka huomioi parhaiten maasto-olosuhteet. Maakaapelit asennetaan vähintään 70 cm syvyyteen. Jos vaadittua asennussyvyyttä ei saavuteta, suojataan kaapeli suojakourulla, suojaputkella tai betonoimalla.

Ennen kaivutöitä kartoitamme mahdolliset yhteistyökumppanit, kuten kunnat ja teleoperaattorit sekä heidän asennustarpeensa. On koko yhteiskunnan etu, että maanrakennuskohteeseen asennetaan samalla kertaa muitakin kaapeleita tai putkia. Se säästää kustannuksia.

Lyhyitä liikennekeskeytyksiä voi aiheutua silloin, kun kaapelityö alittaa tien. Liikennejärjestelyt hoidamme turvallisuusmääräyksiä noudattaen sekä sopien niistä paikallisten tahojen ja pelastusviranomaisten kanssa. Tavoitteena on, että rakennushankkeemme aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa. Turvallisuus on joka hankkeen lähtökohta ja tärkeintä meille. 

Hanke etenee vaiheittain ja voi suunnittelusta purkuihin kestää yli vuoden. Kunnostamme rakentamisen jäljiltä kohteet samaan kuntoon kuin ne olivat ennen rakentamista. Meillä on vastuu huolehtia työn jäljestä ja kohteiden ennallistamisesta.

Säävarman sähköverkon rakentaminen pähkinänkuoressa   

 

Työn maastosuunnittelu
Elenian kumppaniurakoitsija on yhteydessä maanomistajiin, joiden maille on suunnitteilla rakennettavaa sähköverkkoa. Yhteistyössä tehdään johtoalueen käyttöoikeussopimukset sähkökaapeleiden ja -laitteiden sijoittamisesta. Maanomistajille ilmoitetaan yhteyshenkilöt projektin ajalle.

Rakennustyöt
Maanrakennustöiden sekä sähkökaapeleiden ja sähkölaitteiden asennustöiden toteutus.

Ennallistamistyöt
Sähköverkon rakennustöiden jälkeen maasto viimeistellään vastaamaan ennen rakennustyötä ollutta tilaa. Ennallistamistyöt tehdään joko pian rakentamistöiden jälkeen (kevät-kesäajalla suoritetuissa rakennustöissä) tai vasta seuraavana kesänä (syys-talviajalla suoritetuissa rakennustöissä).

Uuden sähköverkon käyttöönotto asteittain
Maanrakennustöiden edetessä uutta sähköverkkoa kytketään sähköihin osissa.

Vanhan sähköverkon purkaminen
Pylväiden ja ilmalinjan purkaminen sekä poisvienti. Purkutyöt tehdään yleensä talvikuukausien aikana.

Ilmajohtoverkon purku

Ilmajohtoverkon purkutyöt ajoitetaan yleensä talviaikaan

Vanha ilmajohtoverkko ja pylväät puretaan ja noudetaan pois projektin päätteeksi, kun kaikki osapuolet - esimerkiksi kunta ja teleoperaattori - ovat purkaneet ilmajohtonsa pylväistä. Ilmajohtoverkon purkutöillä tasataan rakentamisen vuosittaista kausivaihtelua ja ne ajoitetaan yleensä talviaikaan.

Valtaosa pylväistä myydään ja kierrätetään uusiokäyttöön ammattilaisille, esimerkiksi maanrakennukseen. Yksityishenkilöille niitä ei myydä. Huonokuntoiset pylväät toimitamme tuhottaviksi asianmukaisesti. Myös verkosta poistetut muut komponentit kierrätetään joko uusiokäyttöön sähkönjakeluverkkoon, esimerkiksi ilmajohtoverkon viankorjaukseen, tai uusiokäytettäväksi materiaaliksi.

Sähkökaapeleiden ja muiden sähköverkkokomponenttien metallin kierrätys vähentää kaatopaikkajätteen määrää ja säästää luonnonvaroja.

Pylväiden ostajalla tulee olla yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus). Pylväitä voit tiedustella puh. 040 6634401.

Usein kysyttyä - maakaapelointi

Kysymyksiä ja vastauksia maakaapeloinnista ja maankäytöstä

Mistä saan lisätietoja sähköverkon rakentamisesta tai sen aikataulusta?
Ota yhteyttä pääurakoitsijaan. Yhteystiedot löydät johtoalueen käyttöoikeussopimuksen saatekirjeestä.

Mihin otan yhteyttä, jos olen tyytymätön kaivuutöistä jääneisiin jälkiin?
Ota yhteyttä pääurakoitsijaan. Yhteystiedot löydät johtoalueen käyttöoikeussopimuksen saatekirjeestä.

Miten haen vahingonkorvausta työmaalla aiheutetuista vahingoista?
Ota yhteyttä pääurakoitsijaan. Yhteystiedot löydät johtoalueen käyttöoikeussopimuksen saatekirjeestä.

Mitä pitäisi tehdä, kun pitkäaikainen ilmajohdon johtoaluesopimus on päättymässä?
Ota yhteyttä sähköpostitse maankaytto@elenia.fi
Uusimme sopimuksen, mikäli sähkölinjaa ei kaapeloida lähitulevaisuudessa.

Voidaanko pihani poikki kulkeva sähkölinja siirtää?
Sähkölinjat ja maakaapelit palvelevat elämäämme ja niiden sijoittamiselle on saatu lupa. Elenia saneeraa ilmajohdot ajan myötä maakaapeliksi, ja niille pyritään yhteistyössä maanomistajan kanssa löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävä sijoituspaikka. Sähkölinjan ja maakaapelin siirtäminen jälkikäteen on mahdollista. Siirron kustantaa tällöin siirtoa haluava taho.

Voinko saada alun perin suullisesti solmitun johtoaluesopimuksen kirjallisena?
Kyllä, suullinen sopimus on mahdollista vahvistaa kirjalliseksi. Huomioitavaa on, että sopimus sitoo myös myöhempiä maa-alueen omistajia riippumatta siitä, onko sopimus tehty kirjallisesti vai suullisena sopimuksena.

Onko maakaapeli ympäristöystävällinen ratkaisu?
Säävarma sähkönjakelu on ympäristöystävällinen ratkaisu. Arvioimme maakaapelointihankkeiden ympäristövaikutukset ilmaan, veteen ja maaperään huomioiden esimerkiksi pohjavesi-, muinaismuisto- ja luonnonsuojelualueet. Sovitamme sähköverkostomme maisemaan ja sitoudumme suojelemaan ympäristöä. Maakaapelointi suojelee luonnon monimuotoisuutta ja vähentää vaikutuksia kasvi- ja eläinkuntaan.

Uudistamme ikääntyvää sähköverkkoa maakaapeloimalla verkkoa säävarmaksi yli 3000 kilometriä vuodessa. Vanhat ilmajohdot puretaan ja samalla maisema ennallistuu. Puretun materiaalin kierrätys on Elenialla arkipäivää ja kaikki sähköverkosta purettava materiaali kierrätetään. Olemme keskittäneet pylväiden käsittelyä ja optimoimme verkosta purettavan materiaalin käsittelyä hyödyntämällä entistä paremmin uudelleenkäyttöä. Sähkökaapeleiden ja muiden sähköverkkokomponenttien metallin kierrätys vähentää kaatopaikkajätteen määrää sekä säästää luonnonvaroja. Tärkeitä luonnonvaroja suojelemme poistamalla pylväsmuuntamoita pohjavesialueilta. Pylväsmuuntamot korvataan ympäristöystävällisillä puistomuuntamoilla, joissa on kaukalot mahdollisten öljyvuotojen varalle.

Puustonkäsittely

Säännöllisellä puustonkäsittelyllä turvallista ja katkotonta sähköä

Sähköjohtojen omistajana vastaamme omalla verkkoalueellamme sähköverkon kunnossapidosta ylläpitämällä verkon kuntoa. Puustonkäsittely on yksi osa ilmajohtoverkon kunnossapitoa, jolla huolehdimme sähkönjakelun luotettavuudesta ja turvallisuudesta

Elenialla on velvollisuus pitää sähköjohdot häiriöttöminä ja sähköturvallisuuden edellyttämässä kunnossa. Elenialla on sopimusten mukaisiin alueisiin käyttöoikeus, mutta maapohja sekä raivatut ja kaadetut puut ovat maanomistajan omaisuutta.

Raivaamme säännöllisesti puustoa keskijänniteverkon johtokadulta, 110 kV alueverkon johtoaukealta sekä pienjännitejohdinten ympäriltä. Lisäksi hoidamme keskijänniteverkkoa vierimetsänhoidoilla ja alueverkkoa reunavyöhykehakkuilla.

Vierimetsänhoito

Metsänhoitoa ja toimitusvarmuutta

Vierimetsänhoidolla vähennämme pitkävaikutteisesti keskijänniteverkon johtokadun ulkopuolella kasvavan puuston sähkönjakelulle muodostamia riskejä poistamalla riskipuita ja harventamalla puustoa. Lisäksi teemme taimikonhoitoa vierimetsäalueella. Tavoitteenamme on aikaansaada sellainen puuston rakenne, että metsä kehittyy hoitamatonta metsää paremmin kestämään siihen kohdistuvat lumen ja tuulten rasitukset. Näin hoidetulla vierimetsällä voidaan parantaa sähköverkon toimitusvarmuutta ja ehkäistä sähkökatkoja.

Sähkölinjan varrella sijaitseva metsä hoidetaan turvallisesti metsänhoitosuositusten mukaiseen kuntoon ja hyvin hoidetun metsän tuotto paranee. Vierimetsän harvennus tai taimikonhoito tehdään Tapion metsänhoitosuositusten mukaisesti noin 10-15 metriä leveällä alueella johtokadun molemmin puolin. Harvennushakkuu suoritetaan turvallisuussyistä pääasiassa metsän puolelle tehtävältä ajouralta käsin.

Jokaiseen maanomistajaan ollaan yhteydessä kirjeitse ennen vierimetsänhoitohankkeen alkua. Vierimetsänhoito harventamalla vaatii aina maanomistajan luvan. Kumppanimme järjestää halukkaille vierimetsästä korjattujen puiden yhteismyynnin, jolloin yksittäisten maanomistajien pienetkin puuerät saadaan markkinoille.

Reunavyöhykehakkuu

Voimajohtojen tulee olla puuvarmoja

Suurjännitteisten 110 kilovoltin voimajohtojen osalta edellytetään verkkoa ylläpidettävän siten, että sen toiminta ei häiriydy sähköjohtojen päälle kaatuvista tai johtoaukealla kasvavista puista. Reunavyöhykkeiden käsittely perustuu sähkömarkkinalakiin ja johtoalueen lunastukseen.

110 kV voimajohtoa varten on lunastettu johtoaukea, joka on yleensä 26-30 metriä leveä. Lisäksi johtoaukean reunoilla 10 metriä leveiden reunavyöhykkeiden puuston pituutta on lunastuksessa rajoitettu. Reunapuuhakkuussa reunavyöhykkeiltä hakataan joko kaikki ainespuu tai vähintään kaikki ”lunastusrajaa” pidemmät puut.

Jokaiseen maanomistajaan ollaan yhteydessä kirjeitse ennen reunavyöhykehakkuuhankkeen alkua. Kaiken ainespuun poisto reunavyöhykkeeltä vaatii aina maanomistajan luvan.

Raivaukset

Raivauksia tehdään ympäri vuoden

Sähköverkon johtoalueiden raivaus on osa jatkuvaa sähköverkon perushuoltoa, jolla huolehdimme sähkönjakelun varmuudesta. Maakaapeloimme säävarmaa sähköverkkoa noin 3000 kilometriä vuodessa. Kuitenkin valtaosa sähköverkostamme on edelleen ilmajohtoverkkoa, joka vaatii huoltoa ja kunnossapitoa sekä raivausta. Raivauksista ilmoitetaan paikallis- ja maakuntalehdissä sekä Elenian nettisivuilla ennen maastotöiden aloitusta.

Raivauksia tehdään vuoden ympäri tammikuusta joulukuuhun. Vuosittain käymme läpi noin 5000-6000 kilometriä verkkoa. Talvella painotus on pienjänniteverkon raivauksessa, joka tehdään pääasiassa oksimalla puita. Vähälumisena talvena voidaan raivata myös 20kV ja 110kV verkkoja,  mutta niiden raivaus painottuu lumettomaan aikaan.

Raivauksissa käytetään pääasiassa raivaussahaa ja 7-12 metriä pitkää oksasahaa. Moottorisahaa käytetään isompien puiden kaatoon. Helikopteria voidaan hyödyntää 20kV reunapuiden oksinnassa.

Raivauksessa Elenialla on oikeus poistaa sopimuksen mukaisen johtoalueen ulkopuolelta vain välittömästi sähkönjakelua uhkaavat puut.

 

Pienjänniteverkon raivaus (0,4 kV)

Pienjänniteverkon raivauksessa johtimelle tehdään tilaa oksimalla ympäröivät puut noin 8 vuoden välein. Lisäksi johtimen alla kasvava puusto ja vesakko raivataan 1 - 2,5 metrin leveydeltä. Oksinta tehdään siten, että johtimen ympärillä on säteeltään vähintään metrin kokoinen oksaton tila. Kaadetut rungot ovat maanomistajan omaisuutta ja kaikki raivattu puusto jätetään maastoon.

Keskijänniteverkon raivaus (20 kV)

Keskijänniteverkon raivauksessa johtokadun leveys on  6-10 metriä. Johdokadulla kasvava puusto ja vesakko raivataan sekä johtokadun reunimmaiset puut oksitaan 4-5 vuoden välein sopimuksen mukaiselta leveydeltä. Kaadetut rungot ovat maanomistajan omaisuutta ja kaikki raivattu puusto jätetään maastoon.

Suurjänniteverkon raivaus (110 kV)

Suurjänniteverkon raivauksessa johtoaukean leveys on 26-30 metriä. Johtoaukealla kasvava puusto ja vesakko raivataan noin 6 vuoden välein lunastuksen mukaiselta leveydeltä. Kaadetut rungot ovat maanomistajan omaisuutta ja kaikki raivattu puusto jätetään maastoon.

 

Opastusta puunkaatoon

Puu kaatuu - huomioithan tämän ennen puunkaatoa sähkölinjan läheisyydessä

Tarjoamme kaatoapupalvelua ilmajohtojemme läheisyydessä olevien puiden kaatoon. Tämä koskee ennen sähkönmittauspistettä olevaa linjan osaa. Palvelumme on valvontaa ja neuvontaa, jolla varmistamme, että sähköjohto ei vaurioidu eikä puu kaadu johdolle ja siten aiheuta vaaraa. Puunkaatoapupalvelussa ohjaamme puiden kaatosuuntaa tarvittavalla kalustolla, esimerkiksi tunkein tai taljoin, mutta varsinainen kaatosahaus ei sisälly palveluumme. Lue lisää

Ohjeita vaaratilanteisiin täältä

Turvaetäisyydet työskentelylle tai muulle toiminnalle lähellä sähköverkkoa

Niin sähkö- ja metsäammattilaisten kuin meidän kaikkien kannattaa etukäteen perehtyä turvallisuuteen, kun aikoo työskennellä tai liikkua sähköverkon läheisyydessä. Kaikki työ lähellä sähköverkkoa on aina tehtävä erityistä varovaisuutta noudattaen.

Tutustu turvaetäisyyksiin

Usein kysyttyä - puustonkäsittely

Kysymyksiä ja vastauksia

Kuinka leveän alueen verkkoyhtiö pitää raivattuna sähköjohdoille?
Sähköverkolle on maastoon määritelty alue, joka verkkoyhtiön on pidettävä raivattuna niin, että puiden latvat tai oksat eivät yllä sähköverkkoon suojaetäisyyttä lähemmäksi johtimia. Raivattavan alueen koko riippuu johtorakenteesta ja johdon jännitteestä. Yleisimmin keskijänniteverkon johtokadun puista raivattu alue on 10 metriä leveä ja suurjänniteverkon (110 kV) johtoaukea 26-30 metriä. Pienjännitteisille 0,4 kV johtimille oksitaan säteeltään noin metrin kokoinen aukko.

Kuinka usein Elenia raivaa sähköverkkoaan?
Raivaamme sähköverkkomme säännöllisin väliajoin. Keskimäärin keskijänniteverkon raivauskierto on noin 5 vuotta ja pienjänniteverkon noin 8 vuotta. Suurjännitteisellä 110 kV verkolla raivauskierto on noin 6 vuotta. Vierimetsänhoitoa ja reunavyöhykehakkuita tehdään tarpeen mukaan.

Voitteko raivata pihassa ilman kiinteistön omistajan lupaa?
Sähköverkonhaltijalla on sähköturvallisuus- ja sähkömarkkinalakien mukainen lupa ja velvollisuus poistaa sähköverkolle haitallista puustoa myös yksityisten maanomistajien mailta. Pihapiireissä toteutettavissa raivauksissa noudatetaan erityistä varovaisuutta ja raivauksista tiedotetaan etukäteen vuoden alussa sanomalehdissä ja Elenian verkkosivuilla.

Mihin otan yhteyttä, jos raivattavan johdon lähellä on arvopuita tai aitoja, joita ei haluta oksia tai jos oksimista tiettynä vuodenaikana tulisi välttää?
Elenian kanssa on mahdollista tehdä raivausrajoitussopimus, jossa maanomistaja sitoutuu itse pitämään kasvuston sellaisena, ettei se aiheuta häiriötä sähköntoimitukselle tai ole muuten vaaraksi ympäristölle. Halutessaan raivausrajoitussopimuksen, maanomistaja voi olla yhteydessä sähköpostitse: maankaytto@elenia.fi
Huomioithan, että Elenialla on velvollisuus raivata hoitamattomat raivausrajoituskohteet Elenian normaaleiden raivausrajoitusohjeiden mukaisesti.

Missä tilanteessa Elenia kaataa asiakkaan pyynnöstä puustoa sähkölinjan läheisyydestä?
Elenia kaataa puustoa, joka selvästi ja välittömästi uhkaa sähkönjakelua ja sen turvallisuutta. Muutoin tarjoamme palveluna puunkaatoapua opastamaan ja varmistamaan, että ammattimetsuri osaa toimia oikein sähköverkon läheisyydessä. Sähköverkon läheisyydessä tehtävään puunkaatoon asiakkaan on aina hankittava ammattimetsuri turvallisen työn varmistamiseksi. 

Kenelle kuuluu puiden, oksien ja risujen siivoaminen raivauksen jälkeen?
Kaikki puut, oksat ja risut ovat maanomistajan omaisuutta ja ne jätetään raivauksessa maastoon. Pihapiirissä raivaajat keräävät risut pieniin kasoihin.

Voiko sähköverkolle kaatuneita puita poistaa itse?
Ei. Puiden poisto sähköverkolta ja johtokadun raivaus ovat aina ammattilaisten työtä, sillä työ on vaativaa ja vaarallista niin tekijälle kuin mahdollisesti sähköverkollekin. Olemme vastuussa sähköverkon turvallisuudesta, emmekä salli muiden kuin ammattilaisten tehdä töitä sähköverkossa. Tästä syystä emme voi ottaa vastaan ei-ammattilaisten puunkaatoapua esimerkiksi myrskyjen aiheuttaminen sähkönjakelun suurhäiriötilanteissa.